Renseanlæg

I foregående spildevandsplansperiode er Hjerndrup og Gabøl Renseanlæg nedlagt i henhold til Vandområdeplan. Spildevandet til Hjerndrup Renseanlæg bliver ført til Haderslev Renseanlæg, og spildevandet til Gabøl Renseanlæg bliver ført til Gram Renseanlæg. Spildevandsrensningen i Haderslev Kommune foregår på 11 renseanlæg. Dette sker på tre større renseanlæg, som er beliggende i henholdsvis Gram, Vojens og Haderslev og 8 mindre renseanlæg.

Placeringen kan ses på nedenstående figur.

Placering af eksisterende renseanlæg

Hvert renseanlæg er beskrevet i bilag 5 stamdata for renseanlæg.

      Udledte mængder - status

COD

[kg/ år]

BOD

[kg/ år]

N

[kg/år]

P

[kg/år]

Renseanlæg1) Anlægstype3)

Dimensioneret anlægskapacitet i PE

Planmæssig maks belastning i PE

Målt gennemsnitlig 5-årlig belastning i PE 2)

       
Gram MBNK 12.900 11.203 10.897 36.111 3.194 3.674 481
Nustrup MBN 850 794 550 2.147 371 1.132 176
Sommersted MBN 1.750 1.915 1.601 6.832 1.052 2.099 383
Jegerup MBN 900 614 431 1.010 85 955 73
Skrydstrup MBN 2.900 4.111 1.364 6.321 925 2.074 316
Bevtoft MBN 750 1.185 889 7.251 1.223 1.326 176
Over Jerstal MBN 1.200 2.663 1.255 11.990 1.691 2.154 262
Vojens MBNDK 43.000 17.817 8.925 11.631 1.034 2.208 152
Haderslev MBNDK 85.000 64.448 56.159 124.374 14.265 16.011 2.646
Aarøsund M 1.999 5.680 1.599 28.482 9.155 8.754 468
Halk M 2.100 2.965 729 8.809 2.385 3.060 170

Eksisterende renseanlæg.

1) Målte belastninger for årene 2013-2018, Provas.

2) PE i forhold til målt COD 130 g/d

3) M: mekanisk, B: biologisk, N: nitrifikation, D: denitrifikation, K: kemisk

 

Alt slam fra de eksisterende renseanlæg samles på Haderslev og Gram Renseanlæg. Den samlede årsproduktion af spildevandsslam er i størrelsesorden 1.250 ton tørstof. En ekstern entreprenør står for oplagring samt distribuering af afvandet slam som jordforbedring.