1.2.4.2 Søer og kystvande

På samme måde som for vandløbene skal langt de fleste søer og kystvande også have en god tilstand, der kræver både god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Målopfyldelse for søer og kystvand i Haderslev Kommune.

 

Søer

I Haderslev Kommune findes der 23 målsatte søer, hvoraf de 14 ikke opfylder den fastsatte målsætning. Miljømålet for søerne i Haderslev er, at de skal opnå en god økologisk tilstand, med undtagelse af Slivsø, der skal opnå moderat økologisk tilstand.

I søer måles miljøkvaliteten på kvalitetselementerne alger (fytoplankton), undervandsplanterne (makrofytter) og fisk ved brug af miljøindekserne:

  • Dansk Søplanteplanktonindeks (DSPI)
  • Dansk Søvandplanteindeks (DSVI)
  • Danske Fiskeindeks for søer (DFFS)

I søer, som f.eks. Haderslev Dam, hvor man ikke har viden om et eller flere af disse kvalitetselementer, anvender man koncentrationen af klorofyl som mål for søens miljøkvalitet. Læs nærmere hos Miljøstyrelsen.

Miljømålet for søer sætter krav til, hvor mange alger der må være i vandet. I mange søer er miljømålet ikke opfyldt pga. for mange alger som følge af for stor tilførsel af næringsstoffer. På billedet ses opblomstring af blågrønalger i Haderslev Dam.
Foto: Kim Hansen, Haderslev Kommune.

 

Kystvande

Haderslev Kommune har ca. 100 km kyststrækning fordelt i de fem kystvande: Avnø vig, Lillebælt Bredningen, Lillebælt syd, Haderslev Fjord og Genner bugt. Kystvandet i kommunen opfylder ikke på noget sted vandområdeplanernes målsætning om at opnå God økologisk tilstand.

Udbredelsen af ålegræs er en vigtig indikator for den økologiske tilstand i de kystnære, marine vandområder. I statens vandplaner er miljømålet for kystvandene fastsat ud fra dybde-grænsen for udbredelsen af ålegræs. I Lillebælt er kravet til dybdegrænsen sat til omkring 8 meter.
Foto: Naturstyrelsen

I kystvande måles miljøkvaliteten på for kvalitetselementet alger (fytoplankton) på klorofyl A-koncentrationen og for kvalitetselementet undervandsplanter anvendes dybdegrænsen for ålegræs. Kvalitetselementet bundlevende dyr måles ved brug af miljøindekset Dansk Kvalitetsindeks (DKI) som er et udtryk for bundfaunaens sammensætning og tæthed.

Haderslev Fjord er et af de vandområder, der er fastsat miljømål for i vandplanen. Ålegræs skal kunne vokse på alle dybder i fjorden. Miljømålet er ikke opfyldt, og fjorden har ifølge vandplanen en ”dårlig tilstand”.
Foto: Kim Hansen, Haderslev Kommune