Vandområdeplanernes krav om supplerende indsats

Spildevandshåndteringen har stor betydning for vandområdernes tilstand. Vandløb, søer og kystvande kan således påvirkes af spildevand fra flere kilder:

  • Udledninger fra renseanlæg
  • Udledninger fra de fælleskloakerede områders overløbsbygværker
  • Regnvandsudledninger fra separatkloakerede områder
  • Nødoverløb fra spildevandsanlæg
  • Spildevandsudledninger fra ejendomme i det åbne land

Derfor er der i vandområdeplanerne fastsat krav om en række supplerende indsatser, som skal gennemføres for at spildevandspåvirkningen af vandområderne mindskes. De skal bidrage til, at alle vandområder opnår det artsrige og mangfoldige dyre- og planteliv man finder i vandløb, søer og kystvande, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet. De supplerende indsatser skal også forebygge at vandområdernes tilstand forringes af spildevandsudledninger.

I Vandområdeplan 2015 - 2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn er der udpeget 3 renseanlæg og 3 overløb fra fælleskloakker (regnvandsbetingede udløb), hvor der skal gennemføres en supplerende indsats i Haderslev Kommune.

Oversigt over den supplerende indsats i forhold til renseanlæg og regnbetingede udløb.

Når der tales om en supplerende indsats, er det fordi de krævede tiltag ligger ud over det, som kommunen allerede har gennemført eller har besluttet i de tidligere spildevandsplaner (en uddybende forklaring til dette findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under basisanalyser).

 

Renseanlæg

De tre renseanlæg, der er udpeget i vandområdeplanerne til, at der skal gennemføres en supplerende indsats, er Hjerndrup og Gabøl Renseanlæg (indsatsen for disse anlæg er overført fra 1. vandplanperiode) og Over Jerstal renseanlæg.

De supplerende indsatser forbedrer de natur- og miljømæssige forhold til Bolbro Bæk ved Hjerndrup, Gabøl Bæk ved Gabøl og Valsbæk ved Over Jerstal.

 

Regnbetingede udløb fra fælleskloaker

De tre regnbetingede udløb, der er udpeget i vandområdeplanerne til, at der skal gennemføres en supplerende indsats, er udløb UG8101F ved Tiset, udløb U10701F ved Ribe Landevej og udløb U00201F i Starup.

De supplerende indsatser forbedrer de natur- og miljømæssige forhold til Tiset Bæk ved Tiset, Skallebækken ved Haderslev Sygehus og Starup Bæk ved Starup.

 

Det åbne land

Spildevandsplanen indeholder ikke nye indsatser overfor ejendomme udenfor kloakerede områder i Haderslev Kommune. De nødvendige indsatser for at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land ifølge vandområdeplanerne, er iværksat.