Offentlige og privat spildevandsanlæg

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås renseanlæg, kloakledninger, bygværker,
bassiner, udløb m.m., hvor et forsyningsselskab har ansvaret for anlæggenes drift og vedligeholdelse.

I Haderslev Kommune er det Provas, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsanlæg.

Anlæg til forbedret spildevandsrensning i det åbne land, som etableres via kontraktligt medlemskab, drives og vedligeholdes ligeledes af Provas.

Alle øvrige spildevandsanlæg er private, herunder ledninger eller renseforanstaltninger på privat grund.

Offentligt kloakerede oplande fremgår af planens kortbilag.

Provas’ ledningsnet går som hovedregel til den enkelte ejendoms grundgrænse. Det betyder, at kloakanlæg på den enkelte ejendom er privat.

I nogle tilfælde kan en del af ledningssystemet mellem flere ejendomme være privat. Det betyder, at grundejerne er fælles om at drive og vedligeholde ledningsanlægget i et fælles privat spildevandslaug.

Hvorvidt et spildevandsanlæg er privatejet eller ejet af Provas vil typisk fremgå af dokumenter som landvæsensnævnskendelser, landvæsenskommissionskendelser, deklarationer, udstykningsplaner, fordelingsregnskaber over parcellernes betaling af tilslutningsbidrag.

Fælles private spildevandsanlæg kan overtages af Provas, når spildevandsplanen giver mulighed for det. Overtagelse sker på vilkår, der fremgår af Provas betalingsvedtægt.