Anlæg afløbsstrategi Haderslev By

Afløbsstrategien bygger på en analyse af kloaknettet i Haderslev By. Strategien beskriver hvordan der kan opnås forbedringer af miljøet, idet Haderslev Dam og Haderslev Fjords økologiske tilstand ikke lever op til vandområdeplanernes målsætning. Afløbsstrategien sammenligner de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved bevarelse af fælleskloakken, kontra en fuld separering af kloaksystemet i Haderslev by. Analysen er baseret på beregninger af belastning med kvælstof og fosfor og er udarbejdet under hensyntagen til at borgere og erhvervsliv skal sikres konkurrencedygtige og afbalancerede priser gennem stabile og lave takster.

De samlede tiltag reducerer overløb af opspædet spildevand under kraftige eller længerevarende regnhændelser, og mindsker belastningen af Haderslev Dam og Haderslev Fjord. Afløbsstrategiens tiltag har en indbyrdes påvirkning af hinanden blandt andet på grund af spildevandsanlæggets opbygning. De beskrevne effekter forudsætter gennemførelse af den samlede strategi og er angivet som beregnet gennemsnit.

I det omfang planlagte nye spildevandsanlæg forventes at kunne medføre ekspropriation, er placeringen af de nye anlæg angivet på spildevandplanens kortvisning og berørte matrikler er angivet i de relevante afsnit. Det er dog generelt kun muligt at angive en omtrentlig placering af nye anlæg. Ejendomme, der ligger tæt på de viste nye anlæg, kan derfor også forvente at blive berørt af anlæggene.

Endelig størrelse af de enkelte bassiner vil først blive fastlagt ved detailprojektering, hvilket vil kunne påvirke både effekt og anlægsomkostninger til det enkelte bassin. Beregning af økonomi for de respektive tiltag er overslag eksklusive moms og er estimeret på basis af erfaringspriser. Anlægsomkostningerne for bassinanlæg er justeret efter bebyggelsesart og bassinstørrelse, men der er ikke foretaget undersøgelser af lokale jordbundsforhold eller grundvandsstand på de enkelte lokaliteter. De reelle omkostninger kan derfor afvige herfra på grund af lokale forhold og meddelte vilkår i endelige udledningstilladelser.

Udledning til vandløb

Ved udledning til vandløb vil der som udgangspunkt i udledningstilladelser blive stillet krav om, at der ikke må forekomme overløb hyppigere end hvert femte år. Af afløbsstrategien fremgår, at der ved et sådant krav vil der blive etableret de nødvendige forsinkelsesbassiner.

Forsinkelsesbassiner benyttes som et tiltag for at reducere den hydrauliske belastning ved overløb fra sparebassiner og med for eksempel belastningen med iltforbrugende stoffer (BI5) inden udløb i vandløb. Et forsinkelsesbassin kan være et åbent bassin.

I forarbejdet til denne spildevandsplan er det besluttet, at der af hygiejniske hensyn ikke planlægges med åbne bassiner, da disse er beliggende i befolkede områder. I stedet omfatter plantiltagene udvidede sparebassiner, hvor de hydrauliske krav opfyldes. I de respektive plantiltag er anlæggenes kapacitet og anlægsomkostning oplyst jævnfør afløbsstrategien og særskilt i forhold til at opfylde krav til hydraulisk belastning af vandløb. Strategien, herunder omfanget af sparebassinerne vil blive afklaret efter en helhedsorienteret analyse af vandområdernes oplande og deraf følgende vandhåndteringsstrategi.

Dette vedrører nedenstående tiltag nr. 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 og 2.2.7.

Indledning

Drosseldimension ændres ved Sorgenfri.

Status

Overløbsbygværket V12101 har aflastning af opspædet spildevand fra fælleskloaknettet til separate regnvandsanlæg.

Plan

Antallet af overløb reduceres ved at øge den videreførende afløbskapacitet til kloaknettet.

Projektbeskrivelse

Udskiftning af afløbsledningen fra en Ø160 til forventet Ø200, ved ombygning af overløbsbygværket.

Økonomi og tidsplan

Plantiltaget forventes at andrage ca. 200.000 kr. og forventes gennemført i perioden 2021-2023.

Miljøforhold

Bygværk nr.  

Aflastning

m3/år

Aflastning

antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V12101 Status 1.486 43 267 17,8 3,0
V12101 Plan 745 22 134 8,9 1,5

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet.

1091 Haderslev

7000bp Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværket V10801 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Haderslev dam.

Plan

Sparebassin langs Haderslev dam, etableres ved overløbsbygværk V10801. Sparebassinet vil reducere antal overløb med aflastning.

Projektbeskrivelse

Sparebassinet forventes at have en størrelse på omtrent 400 m³. Sparebassinet udføres som et lukket underjordisk bygværk.

Økonomi og tidsplan

Plantiltaget forventes at andrage ca. 3-4 mio. kr. Det forventes gennemført i perioden 2021-2023.

Miljøforhold

Bygværk nr.  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

 antal/år

COD

 kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V10801 Status 4.083 10 735 49,0 8,2
V10801 Plan 1.885 5 339 22,6 3,8

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

4722 Haderslev

1414 Haderslev

1506 Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværket V02601 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Marstrup Bæk og Slivsø.

Plan

Sparebassin ved Marstrup Bæk, etableres ved overløbsbygværk V02601. Sparebassinet vil reducere antal overløb med opspædet spildevand.

Projektbeskrivelse

Sparebassinet forventes jf. Afløbsstrategi for Haderslev 2018 at have et volumen på ca. 500 m³.

For at imødekomme det hydraulisk krav til overløb forventes et volumen på i alt ca. 1.000 m³.

Sparebassinet udføres som et lukket underjordisk bygværk.

Økonomi og tidsplan

Sparebassinet jf. afløbsstrategien forventes at andrage ca. 3-4 mio. kr. Hertil kommer meromkostning svarende til hydraulikkravet på yderligere ca. 3 mio. kr.

Tiltaget forventes gennemført i perioden 2021-2024.

Miljøforhold

Bygværk nr.  

Aflastning

m3/år

Aflastning

antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V02601 Status 8.644 92 1.556 103,7 17,3
V02601* Plan 400 2 72 4,8 0,8
V02601** 80 0,2 14,4 0,96 0,16

* anlæg jf. strategiplan

** anlæg jf. hydraulisk krav

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

519 Marstrup, Hoptrup

9 Marstrup, Hoptrup

7000b Marstrup, Hoptrup

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Området omkring Jomfrustien er fælleskloakeret, og der sker nedstrøms aflastning ved Gasværksvej overløbsbygværk V17502 ved kraftig nedbør. Aflastning af store mængder fællesvand ved overløbsbygværk V17502 er ikke foreneligt med målet om badevandskvalitet i Haderslev Fjord.

Plan

Separatkloakering af området omkring Jomfrustien i forbindelse med byudvikling af området. Separatkloakeringen udgør en del af projekt ’Klimatilpasning Jomfrustien’ og gennemførelse af nærværende tiltag afventer beslutning af det kommende tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med tiltag 1.4 Klimasikring Jomfrustien. Den endelige afgrænsning af området, der skal separeres afklares i forbindelse hermed. Tiltaget vil sammen med effekten af andre tiltag mindske de aflastede mængder fra V17502.

Projektbeskrivelse

Separatkloakering vil fjerne overfladevand fra fælleskloak i området.

Økonomi og tidsplan

Plantiltaget forventes at andrage ca. 4 mio. kr. i anlægsomkostninger. Plantiltaget gennemføres i forbindelse med klimatilpasningsprojektet Jomfrustien.

Miljøforhold

Bygværk nr.  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

 antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V17502 Status 13.495 12 2.429 161,9 27,0
V17502 Plan 6.955 7 1.252 83,5 13,9

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

Berørte matrikler vil fremgå af det kommende tillæg til spildevandsplanen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværket V0H601 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Humlegårdsbæk.

Plan

Sparebassin langs Humlegårdsbækken etableres ved overløbsbygværk V0H601. Sparebassinet vil reducere antal overløb med opspædet spildevand.

Projektbeskrivelse

Sparebassinet forventes jf. Afløbsstrategi for Haderslev 2018 at have et volumen på ca. 700 m³.

For at imødekomme det hydraulisk krav til overløb forventes et volumen på i alt ca. 1.400 m³.

Sparebassinet udføres som et lukket underjordisk bygværk. Den endelige placering af bygværket findes ved detailprojekteringen.

Økonomi og tidsplan

Sparebassinet forventes at andrage ca. 4-5 mio. kr. Hertil kommer meromkostning svarende til hydraulikkravet på ca. 4 mio. kr.

Tiltaget forventes gennemført i perioden 2021-2024.

Miljøforhold

Bygværk nr.  

Aflastning

m3/år

Aflastning

antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V0H601 Status 8.386 63 1.510 100,6 16,8
V0H601* Plan 607 2 109 7,3 1,2
V0H601** 60 0,2 10,8 0,72 0,12

* anlæg jf. strategiplan

** anlæg jf. hydraulisk krav

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

1310 Sdr. Otting under Haderslev

7000t Sdr. Otting under Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværket V04301 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Humlegårdsbæk. Aflastning fra dette bygværk er ikke foreneligt med Humlegårdsbækkens miljømålsætning.

Plan

Sparebassin langs Humlegårdsbækken etableres ved overløbsbygværk V04301. Sparebassinet vil reducere antal overløb med opspædet spildevand.

Projektbeskrivelse

Sparebassinet forventes jf. Afløbsstrategi for Haderslev 2018 at have en størrelse på ca. 700 m³.

For at imødekomme det hydraulisk krav til overløb forventes et volumen på i alt ca. 1.300 m³.

Sparebassinet udføres som et lukket underjordisk bygværk. Den endelige placering af bygværket findes ved detailprojekteringen.

Økonomi og tidsplan

Sparebassinet forventes at andrage ca. 4-5 mio. kr. Hertil kommer meromkostning svarende til hydraulikkravet på ca. 4 mio. kr.

Tiltaget forventes gennemført i perioden 2021-2024.

Pladsforholdene på lokaliteten er begrænsede, hvilket kan komme til at påvirke anlægsøkonomien.

Miljøforhold

Bygværk nr.  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

 antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V04301 Status 5.426 33 977 65,1 10,9
V04301* Plan 490 1 88 5,9 1,0
V04301** 78 0,2 14 0,94 0,16

* anlæg jf. strategiplan

** anlæg jf. hydraulisk krav

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

1562 Sdr. Otting under Haderslev

7000d Sdr. Otting under Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværk V05601 og V05602 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Humlegårdsbæk. Aflastning fra dette bygværk er ikke foreneligt med Humlegårdsbækkens miljømålsætning.

Plan

Sparebassin langs Humlegårdsbækken etableres ved overløbsbygværk V05601 og V05602. Sparebassinet vil reducere antal overløb med opspædet spildevand fra V05601 og det forventes samtidig, at V05602 nedlægges.

Projektbeskrivelse

Sparebassinet forventes jf. Afløbsstrategi for Haderslev 2018 at have en størrelse på ca. 400 m³.

For at imødekomme det hydraulisk krav til overløb forventes et volumen på i alt ca. 700 m³. Sparebassinet udføres som et lukket underjordisk bygværk. Den endelige placering af bygværket findes ved detailprojekteringen.

Økonomi og tidsplan

Sparebassinet forventes at andrage ca. 3-4 mio. kr. Hertil kommer meromkostning svarende til hydraulikkravet på ca. 4 mio. kr.

Tiltaget forventes gennemført i perioden 2021-2024.

Miljøforhold

V05602 forventes nedlagt i forbindelse med en gennemførsel af tiltaget. En nedlæggelse er dog afhængig af effekten af dette i den hydrauliske analyse.

Bygværk nr.  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

 antal/år

COD

 kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V05601 Status 2.841 42 551 34,1 5,7
V05602 881 38 159 10,6 1,8
V05601* Plan 164 1 29 2,0 0,3
V05601** 40 0,2 7,2 0,48 0,08
V05602 0 0 0 0 0

* anlæg jf. strategiplan

** anlæg jf. hydraulisk krav

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

7000u Sdr. Otting under Haderslev

691 Sdr. Otting under Haderslev

789 Sdr. Otting under Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Pumpe P1H301 leder vandet mod Haderslev renseanlæg.

Plan

Styring af pumpens kapacitet, for at tilbageholde spildevand i de opstrøms planlagte bassiner. Dette vil reducere antal overløb med aflastning. Tiltaget planlægges udført i forbindelse med anlæg af tiltag nr. 2.2.10 som er sparebassin ved Omkørselsvej/Damparken.

Projektbeskrivelse

Pumpens kapacitet ændres til omtrent 520 l/s under normale forhold, og planlægges tilføjet en styring så kapaciteten kan øges ved højt stuvningsniveau i sparrebassinet ved Damparken.

Økonomi og tidsplan

Plantiltaget forventes at andrage ca. 1,5 mio. kr. og forventes gennemført i perioden 2021-2023.

Miljøforhold

Ændringen af pumpekapacitet påvirker flere overløbsbygværker, og er en del af den samlede løsning. Tiltaget har i samspil med tiltag 20 især stor effekt på nedstrøms overløb V1H301 og opstrøms overløb V11001.

Bygværk nr.  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

 antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V11001 Status 5.343 8 962 64,1 10,7
V1H301 9.519 20 1.713 114,2 19,0
V11001 Plan 2.449 4 441 29,4 4,9
V1H301 2.064 4 371 24,8 4,1

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

3163 Haderslev

1216 Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværket V05001 og V05301 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Humlegårdsbæk. Aflastning fra dette bygværk er ikke foreneligt med Humlegårdsbækkens miljømålsætning.

Plan

Overløbskanterne for V05001 og V05301 hæves hvilket vil reducere antal overløb.

Projektbeskrivelse

Overløbskanterne forventes hævet med 20 cm.

Økonomi og tidsplan

Plantiltaget forventes at andrage ca. 50-100.000 kr. og forventes gennemført i perioden 2021-2023. De hydrauliske konsekvenser vil blive nærmere belyst ved detailprojektering, hvilket kan medføre forøgede anlægsomkostninger.

Miljøforhold

Bygværk nr.  

Aflastning

m3/år

Aflastning

antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V05001 Status 882 13 159 10,6 1,8
V05301 1.083 52 195 13,0 2,2
V05001 Plan 131 2 24 1,6 0,3
V05301 59 3 11 0,7 0,1

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

2017 Sdr. Otting under Haderslev

7000n Vandling, Starup

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværket V11001 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Haderslev dam.

Plan

Sparebassin samt tilhørende ledninger langs Haderslev dam etableres ved overløbsbygværk V11001. Sparebassinet vil reducere antal overløb med aflastning fra flere overløbsbygværker, hovedsageligt V11001 og V1H301. Der et planen at tiltag 2.2.8, som er en ændring af pumpekapaciteten ved Borgervænget, udføres i forbindelse med dette tiltag.

Projektbeskrivelse

Sparebassinet forventes at have en størrelse på omtrent 1.200 m³.

Sparebassinet udføres som et lukket underjordisk bygværk.

Økonomi og tidsplan

Plantiltaget forventes at andrage ca. 20 mio. kr. og forventes gennemført i perioden 2021-2023. Bassinet tænkes placeret på en lokalitet nær Haderslev Dam, hvor der kan forventes højtstående grundvand og udfordrende jordbundsforhold, hvilket vil kunne påvirke anlægsøkonomien.

Miljøforhold

Bygværk  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

 antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V11001 Status 5.343 8 962 64,1 10,7
V1H301 9.519 20 1.713 114,2 19,0
V11001 Plan 2.449 4 441 29,4 4,9
V1H301 2.064 4 371 24,8 4,1

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

7000n Haderslev

1216 Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværket V16901 og V16902 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Haderslev Fjord.

Plan

Antallet af overløb reduceres ved at øge den videreførende afløbskapacitet til kloaknettet.

Projektbeskrivelse

Overløbskanten hæves og afløbsledningen øges til en forventet diameter på Ø300.

Økonomi og tidsplan

Plantiltaget forventes at andrage ca. 100.000 kr. og forventes gennemført i perioden 2021-2023. Der skal ved detailprojektering foretages en hydraulisk analyse, som sikrer at serviceniveauet for stuvning i kloaksystemet overholdes. Dette kan medføre forøgede anlægsomkostninger.

Miljøforhold
V16902 nedlægges muligvis i forbindelse med gennemførsel af tiltaget afhængig af effekten af dette i den hydrauliske analyse.

Bygværk nr.  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

 antal/år

COD

 kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V16901 Status 560 27 101 6,7 1,1
V16902 16 4 3 0,2 0
V16901 Plan 83 4 15 1,0 0,2
V16902 0 0 0 0 0

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

7000de Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Status

Overløbsbygværket V0H201 har aflastning af opspædet spildevand fra kloaknettet til Humlegårdsbæk ca. 200 meter fra vandløbets udløb i Haderslev Fjord.

Plan

Haderslev Kommune ønsker at arbejde hen imod badevandskvalitet i Haderslev Fjord og er i gang med undersøgelser af hvad der skal til for at opnå dette. På den baggrund kan der i forbindelse med en udledningstilladelse forventes ønske om belysning af alternativer og økonomi for scenarier, hvor der stilles krav om, at der ikke må forekomme overløb med opspædet spildevand hyppigere end ned til én gang årligt.

Jf. strategiplanen planlægges et sparebassin ved Humlegårdsbæk, bassinet etableres ved overløbsbygværk V0H201. Sparebassinet vil reducere antal overløb med opspædet spildevand til ca. 10 årlige overløbshændelser. Såfremt dette ønskes reduceret til én årlig overløbshændelse er det nødvendigt at øge bassinets størrelse.

Udløbspunktet fra sparebassinet planlægges samtidig flyttet fra Humlegårdsbæk til Haderslev fjord. Dette afklares endeligt ved detailprojektering.

Som alternativ til at reducere antallet af overløbshændelser kan der i planperioden ses på andre løsninger herunder separatkloakering eller fx forudgående desinficering af overløbsvandet for at højne vandkvaliteten.

Projektbeskrivelse

Sparebassinet forventes jf. afløbsstrategien at have en størrelse på ca. 800 m³.

Hvis der stilles krav til maksimalt ét årligt overløb med opspædet spildevand forventes sparebassinet at skulle rumme i alt ca. 3.000 m³.

I planperioden skal der tages stilling til mere nøjagtig placering af bassinet og om kravet om 1. årligt overløb kan lempes, hvis der benyttes alternative metoder til at højne vandkvaliteten og dermed reducere sundhedsfare ved kontakt med vandet (desinfektion).

Sparebassinet udføres som et lukket underjordisk bygværk.

Ved udløb til Haderslev fjord etableres en udløbsledning fra sparebassinet.

Økonomi og tidsplan

Projektet forventes jf. afløbsstrategien at andrage ca. 6-7,5 mio. kr. Ved flytning af udløbspunktet forventes en Ø1200 udløbsledning til fjorden at andrage omkring 2,5-3 mio. kr. i anlægsomkostninger.

Hertil kommer meromkostning svarende til maksimalt én årlig overløbshændelse på ca. 22,5-24 mio. kr.

Det samlede tiltag forventes dermed at andrage ca. 31-35 mio. kr.

Overslaget er behæftet med usikkerhed, da ledningen vil skulle etableres på Haderslev Renseanlægs matrikel, hvor der skal tages hensyn til eksisterende ledningsanlæg.

Tiltaget forventes gennemført i perioden 2021-2024.

Miljøforhold

Sparebassinet vil reducere antal overløb ved V0H201.

Bygværk nr.  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

antal/år

COD

 kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V0H201 Status 11.575 18 2.084 138,9 23,2
V0H201* Plan 9.856 10 1.774 118,3 19,7
V0H201** 2.000 1 360 24 4

* anlæg jf. strategiplan

** anlæg jf. krav i forhold til badevand

Følgende matrikler kan blive berørt af projektet

1213 Vandling, Starup

7000h Vandling, Starup

335 Vandling, Starup

1212 Vandling, Starup

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.