Ejere af vejarealer

Veje, hvor der er separatkloakeret eller fælleskloakeret, kan aflede regnvandet fra vejarealet til kloakken. Vejbrønd og stikledning frem til hovedledning er en del af vejens udstyr og vedligeholdelse påhviler vejens ejer. Det vil sige, at vejens ejer jævnligt skal tømme sandfanget i vejbrønden, for at sikre kloakledningen mod at blive tilstoppet med sand og grus fra vejen.

Hovedledninger, der kun afvander vejen, er en del af vejen og vedligeholdes af vejens ejer. Det gælder også sandfang, olieudskiller og udløb fra ledninger, der kun betjener veje. Inden vejen tilsluttes et offentligt kloakanlæg skal vejens ejer ansøge om tilslutningstilladelse. I forbindelse med tilslutningstilladelsen anvises tilslutningspunktet.

Ved etablering af veje udenfor kloakerede områder, er det ejeren af vejen, der har ansvaret for at etablere afvanding af vejen inklusiv eventuel olieudskiller samt etablering af bassin og udledning til et vandområde. Ved udledning til et vandområde skal der ansøges om tilladelse.