Nye plantiltag anlæg

Nye plantiltag anlæg omfatter en række planlagte ændringer og etableringer af spildevandsanlæg. Herunder nedlægges Bevtoft og Over Jerstal renseanlæg, hvorefter spildevandet ledes til Vojens Renseanlæg. Flyvestation Skrydstrup optages i den offentlige kloakforsyning, og der etableres anlæg for rensning af overfladevand i Arnum og Hoptrup. I forbindelse med byggemodning af Engelparken etableres en regnvandsledning.

Gennemførelse af Afløbsstrategi Haderslev By omfatter etablering af 7 sparebassiner, en række anlægsændringer og separatkloakering omkring Jomfrustien. Strategien, herunder omfanget af bassinerne vil blive tilpasset efter en helhedsorienteret analyse af vandområdernes oplande og deraf følgende vandhåndteringsstrategi.