Plan

Spildevandsplanlægningen sker på grundlag af gældende lovgivning for spildevandsområdet og forholder sig i øvrigt til Vandområdeplanerne, Naturplanerne, Kommuneplanen mm. Læs mere om plangrundlag under Lov- og plangrundlag.

Planafsnittet beskriver blandt andet de overordnede strategier for håndtering af spildevandet samt ændringer og etablering af spildevandsanlæg, der planlægges gennemført i planperioden 2021-2024.

I de enkelte plantiltag, der er beskrevet i menuen, kan private ejendomme være berørt. Ejerne kan dermed forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende spildevandsanlæg som for eksempel spildevandsledninger, pumpestationer samt regn- og forsinkelsesbassiner.

Det fremgår af de enkelte tiltag, hvilke ejendomme, der er tale om. Under Ansvar og pligter kan du læse mere om Forsyningsselskabets spildevandsanlæg på private arealer.