Anlæg

Indledning

Aarøsund renseanlæg har ikke længere den nødvendige kapacitet, så det er i stand til at behandle den godkendte spildevandsmængde. Renseanlægget skal derfor udvides eller nedlægges, herunder at spildevandet afledes til et renseanlæg med den nødvendige kapacitet.

Status

Aarøsund renseanlæg har en udledningstilladelse svarende til 1.955 PE. Ved tilslutning af over 2.000 PE skal der etableres yderligere rensning, i form af et biologisk rensetrin.

Aarøsund renseanlæg modtager spildevand fra Aarøsund, Aarø, Stevelt, Kvistrup, Hajstrup, Flovt og Flovt Strand sommerhusområde, i alt er tilsluttet 4.881 PE. Status er derfor, at der er tilsluttet flere PE end renseanlægget er godkendt til. Baggrunden er udvikling i spildevandsbelastningen i oplandene.

Plan

Det planlægges for,

 • spildevandet fra Aarøsund renseanlæg afledes til rensning på Haderslev renseanlæg, der har en uudnyttet
 • det rensede spildevand fra Aarøsund returneres via en ny udløbsledning og udledes via det eksisterende udløbspunkt i Lillebælt.
 • at tilslutte yderligere 759 PE i planoplande

Projektbeskrivelse

Der etableres spildevandsanlæg i henhold til oversigtskort. Der er tale om trykledninger og pumpestationer i offentlige arealer.

Økonomi og tidsplan

De planlagte tiltag forventes at andrage ca. 20 mio. kr. i anlægsomkostninger.

Miljøforhold

status

Vandområde Lillebælt
Renseanlæg

Tilsluttede oplande

PE

Årlige mængder tilladt udledt *
 

BOD

kg / år

N

kg / år

P

kg / år

Aarøsund 4.881 47.852 18.671 1.196

* inkl. 65.000 m 3 overfladevand fra Aarøsund, Øsby, Flovt, Råde og Hajstrup.

 

Plan - Rensning på Haderslev renseanlæg og retur til samme udledningspunkt

Vandområde Lillebælt
Renseanlæg

Tilsluttede oplande

PE

Årlige mængder tilladt udledt *
 

BOD

kg / år

N

kg / år

P

kg / år

Aarøsund 5.640 5.982 3.190 598

* inkl. 65.000 m 3 overfladevand fra Aarøsund, Øsby, Flovt, Råde og Hajstrup.

Berørte matrikler

Ledninger og tekniske anlæg planlægges at ligge i det offentlige områdeler.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter .

Indledning

Optagelse af resten af flyvestation Skrydstrup i den offentlige kloakforsyning.

Status

Flyvestation Skrydstrup er offentligt kloakeret. Det er dog ikke hele flyvestationen der er medtaget i spildevandplan 2014-2020. Området der er medtaget, fremgår på ovenstående kort som område C02. Området er fælleskloakeret.

Plan

I forbindelse med den planlagte F35 udvidelsen af flyvestation Skrydstrup, planlægges det i denne spildevandsplan for at resten af flyvestation Skrydstrup optages i den offentlige kloakforsyning. Området der udvides med, fremgår på ovenstående kort som opland C99-9. Oplandet medtages som spildevandskloak, hvilket betyder at flyvestation Skrydstrup selv skal stå for håndteringen af overfladevand.

Der vil blive tilsluttet ca. 600 PE, fra det nye område til Skrydstrup renseanlæg.

Området forventes tilsluttet Skrydstrup renseanlæg i 2022.

projektbeskrivelse

Provas vil ikke skulle anlægge tekniske anlæg.

Økonomi og tidsplan

Det planlagte tiltag andrager 0,1 mio. kr.

Miljøforhold

Spildevandsbelastningen fra dette opland vil ikke kunne indeholdes i kapaciteten for Skrydstrup renseanlæg. Der skal derfor i starten af planperioden (2021) og inden oplandet fuldt ud tilsluttes, iværksættes en planlægning for en fremtidig afløbsstrategi for oplandet til Skrydstrup Renseanlæg - se plantiltag nr. 1.1. Planlægningen skal resultere i, at der ved fuld tilslutning skal være sikret den nødvendige rensekapacitet.

Berørte matrikler

Ingen.


Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Kloaksaneringer i opland G52-1 har medført, at der er truffet afgørelse om, at en fremtidig udledning af regnvand fra opland G52-1 via udløb UG5201R ikke kan fortsætte udroslet. Der skal derfor afsættes et areal til et regnvandsbassin.

Status

Opland G52-1 er på ca. 11 hektar og udleder regnvandet udroslet via udløb UG5201R til vandløbet Holbæk.

Plan

Der etableres

 • Ny afløbsledning fra opland G52-1 til nyt regnvandsbassin
 • Nyt regnvandsbassin
 • Udløbspunktet til vandløbet Holbæk (UG5201R) flyttes ca. 150 meter nedstrøms

Projektbeskrivelse

Der etableres en afløbsledning frem til et nyt bassin. Bassinet vurderes at blive ca. 3.000 m3.

Der etableres et nyt udledningspunkt til vandløbet Holbæk.

Økonomi og tidsplan

Anlægsomkostningerne andrager ca. 2 mio. kr.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, vil udløb UG5201R respektere vandløbet Holbæks naturlige afstrømning ved at forsinke/udjævne regnvandsafstrømningen fra opland G52-1.

Udløb  

Vand

COD

kg/år

Total N

kg/år

Total P

kg/år

UG5201R Status 18.470 1.016 37 6
UG5201R* Plan 18.470 406 30 2,0

*Beregnet på baggrund af: ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner”, Aalborg Universitet, 2012.”

Berørte matrikler

1017 Højrup Ejerlav, Højrup

1072 Højrup Ejerlav, Højrup

7000b Højrup Ejerlav, Højrup

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Formålet er at rense overfladevandet inden det udledes til Hoptrup Bæk og Slivsøen der ikke opfylder sin miljømæssige målsætning.

I oplandene 302-1, 302-2, 303-1, 303-2 og 303-3 er der foretaget en større sanering hvilket har medført, at en fremtidig udledning af regnvand fra oplandene via udløb U30201R, U30202R, U30301R, U30302R og U30303R ikke kan fortsætte urenset til Slivsø. Der afsættes derfor et areal til et anlæg for rensning af overfladevand.

Status

Oplandene 302-1, 302-2, 303-1, 303-2 og 303-3 er på i alt ca. 11 hektar og udleder regnvandet udroslet og urenset via udløb U30201R, U30202R, U30301R, U30302R og U30303R til Slivsø via Hoptrup bæk.

Plan

Der planlægges for et anlæg til rensning af overfladevand, og der reserveres et areal hertil. Placeringen af renseforanstaltningen (B) fremgår af kortet ovenfor.

Projektbeskrivelse

Anlægget kan for eksempel etableres som:

 • Nyt regnvandsbassin eller lignende renseløsning evt. med direkte udløb til Slivsøen.

Et regnvandsbassin skønnes at blive ca. 2.750 m3, svarende til ca. 4.000 - 5.000 m2.

Økonomi og tidsplan

Anlægsomkostningerne andrager ca. 2,5-3,0 mio. kr.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, vil udløbet respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og udledningen vil blive renset i regnvandsbassinet inden udledning i Slivsøen fra oplandene 302-1, 302-2, 303-1, 303-2 og 303-3.

Udløb  

Vand

m³/år

COD

kg/år

Total N

kg/år

Total P

kg/år

Eksisterende* Status 56.100 3.100 110 17
UG5201R** Plan 56.100 1.700 67 5

* U30201R, U30202R, U30301R, U30302R og U30303R

**Beregnet på baggrund af: ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner”, Aalborg Universitet, 2012.”

Berørte matrikler

3, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

40, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

41, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

112, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

135, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

136, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

222, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

442, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

465, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

480, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

481, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

7000a, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

7000d, Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

På det gamle Engel industriområde pågår der en bysanering med opførsel af 136 nye boliger. Udvalget for Teknik og Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan for området vedtaget at området skal separatkloakeres, og at der skal etableres en ny afløbsledning for regnvandet til Haderslev Dam/Inderdam og i denne forbindelse skal der undersøges for at medtage andre ejendomme på denne afløbsledning. Undersøgelse for ny afløbsledning kan ses i plantiltag nr. 1.3.

Status

Engelområdet kloakering

Området er fælleskloakeret.

 • Delområde 1 afleder regn- og spildevand til fælleskloak i Bøndergårdene/Bellahøjvej.
 • Delområde 2 afleder regn- og spildevand til fælleskloak i Simmerstedvej.
 • Delområde 3 afleder regn- og spildevand til fælleskloak i Bøndergårdene/Bellahøjvej.
 • Delområde 4 afleder regn- og spildevand til fælleskloak i Bøndergårdene/Bellahøjvej.

Delområde 1,2 og 3 er en del af den nye Lokalplan 10-40 Boligområde ved Simmerstedvej.

Delområde 4 er et enkelt parcelhus, som medtages for at området kan separatkloakeres, da denne ejendom ellers vil aflede spildevand ind i regnvandsledningen i et fremtidigt separatkloakopland.

Plan

 • Plan for delområde 1
  • At spildevandet afledes via fællesopland 108-1 mod vest.
  • At regnvandet afledes via regnvandsledning i Bøndergårdene mod øst via Delområde 2 (gul ledning) til fælleskloakopland 110-3 i Simmerstedvej.
 • Plan for delområde 2
  • At spildevandet afledes via fællesopland 110-3 i Simmerstedvej. (Tilslutningspunkt mod øst efter tilslutning af gul ledning)
  • At regnvandet afledes via regnvandsledning i Simmerstedvej mod øst til fælleskloakopland 110-3 i Simmerstedvej.

 • Plan for delområde 3
  • At spildevandet afledes via fællesopland 110-3 i Bøndergårdene. (Tilslutningspunkt mod øst grøn ledning)
  • At regnvandet afledes via regnvandsledning i Bøndergårdene mod øst via Delområde 2 (gul ledning) til fælleskloakopland 110-3 i Simmerstedvej.

 • Plan for delområde 4 (et parcelhus)
  • At spildevandet afledes via fællesopland 110-2 i Solsortevej. (Tilslutningspunkt mod øst grøn ledning)
  • At regnvandet afledes via regnvandsledning i Bellahøjvej/Bøndergårdene mod øst via Delområde 2 (gul ledning) til fælleskloakopland 110-3 i Simmerstedvej.

Projektbeskrivelse

Den gule ledning, regnvandsledning lægges ind over delområde 2 fra Bøndergårdene til Simmerstedvej jævnfør oversigtskortet.

Økonomi op tidsplan

Planlagte tiltag andrager 0,5 mio. kr.

Miljøforhold

Ingen ændring, da det separatkloakerede område tilsluttes fælleskloakken.

Berørte matrikler

1039, Haderslev

7000v, Haderslev

7000æ, Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.