Forsyningssikkerhed og miljøhensyn

Spildevandshåndteringen og dermed spildevandsplanen er en væsentlig brik i det ”fundament af bæredygtighed og sundhed”, som omtales i Haderslev Kommunes vision, og som også er et af de fem temaer i Planstrategi 2019.

Bæredygtighed i spildevandshåndteringen handler f.eks. om at mindske spildevandsbelastningen af vand- og naturområder, om at sikre rent drikkevand til nuværende såvel som fremtidige generationer ved at undgå forurening af grundvandet og om at bidrage til fornyelse af drikkevandsressourcen gennem nedsivning af regnvand.

Spildevandsplanen er også vigtig i forhold til at sikre borgernes sundhed. Hvis spildevandshåndteringen ikke er sikker og stabil, kan det medføre en sundhedsrisiko i forbindelse med udslip af urenset spildevand. Sikker spildevandshåndtering er også medvirkende til, at det sundhedsmæssigt er sikkert at bade i kommunens badeområder. Optimal sikkerhed i spildevandsrensningen bidrager dermed til kommunens visioner på sundhedsområdet.

Med baggrund i Kommuneplanens vision sætter Spildevandsplan 2021-2024 særligt to områder på dagsordenen, nemlig at minimere spildevandshåndteringens påvirkning af natur- og vandområder samt at sikre, at spildevandsforsyningen er så sikker som muligt.

Det har resulteret i følgende konkrete målsætninger, som Haderslev Kommune har opstillet for Spildevandsplan 2021-2024:

  • Badevandskvaliteten skal forbedres, og der skal arbejdes for på sigt at opnå tilfredsstillende badevandskvalitet i Haderslev Fjord.
  • Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal beskyttes, sikres og forbedres.
  • Der skal skabes størst mulig sikkerhed i forbindelse med afledning af regn- og spildevand.
  • Planen skal medvirke til at beskytte grundvandet.

Målsætningerne er nærmere beskrevet under Spildevandsplanens målsætninger.

Det meget store fokus på spildevandshåndteringens påvirkning af kommunens vandområder hænger sammen med, at spildevandsplanen udmønter nogle af indsatserne i de statslige vandområdeplaner, der skal beskytte og forbedre tilstanden i søer, vandløb, kystvande og grundvand.