Organisering af myndighed og forsyning

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune er planmyndighed vedrørende al regn- og spildevandshåndtering i kommunen jf. Miljøbeskyttelseslovens kap. 4. Kommunen er delvis tilladelse-, tilsyn og godkendelsesmyndighed. Det er således kommunen, der kan give udledningstilladelser, tilslutningstilladelser og nedsivningstilladelser.

Som myndighed er det kommunen, der håndhæver lovgivningens bestemmelser, både i forhold til borgerne og virksomhederne i Haderslev Kommune.

Det er staten, der fører tilsyn med Provas.

I det åbne land træffer kommunen f.eks. afgørelse om tilslutning til forsyningens spildevandsanlæg og påbud om forbedret spildevandsrensning for ukloakerede ejendomme.

 

Provas

Provas er Haderslev Kommunes forsyningsselskab og ejer størstedelen af kloakledninger, bassiner og renseanlæg i kommunen. Det er Provas, der varetager den daglige drift af spildevandsanlægget og udarbejder betalingsvedtægterne jf. Betalingsloven.

Provas har ansvaret for de fysiske udbygninger, vedligeholdelsesarbejder, renoveringer og nedlæggelser af spildevandsanlæg, som spildevandsplanen beskriver.

Derudover står Provas for den daglige kontakt med grundejer i relation til tømningsordningen og drift af anlæg.