Tilslutning af regnvand

Som følge af klimaforandringerne må det forventes, at der i fremtiden skal håndteres øgede regnmængder. Dette medfører, at der skal gennemføres tiltag, hvis oversvømmelser i byområderne skal undgås.

De øgede regnmængder kan medføre krav om, at der skal etableres regnvandsbassiner, der kan forsinke regnvandet, inden det udledes i vandløbene, for at undgå at disse overbelastes. Overbelastede vandløb kan medføre oversvømmelser af vandløbenes omgivelser. Desuden er bassinerne nødvendige for at undgå erosionsproblemer (f.eks. sandflugt) af både vandløbenes bund og brinker.

Kommunens krav om maksimal afledning til regnvandskloak

Regnvandsmængden, der må afledes direkte til forsyningsselskabets regnvandssystem, følger befæstelsesgraden fastsat i lokalplanen for det enkelte område. Denne kan variere fra område til område afhængig af hvilken form for bebyggelse, der er tale om.

Den regnvandsmængde, der tillades afledt fra den enkelte grund til forsyningsselskabets regnvandssystem, er den totale mængde regn, der falder på det areal, der tillades befæstet, når arealet har en tæt belægning som for eksempel en tagflade.

Etableres der befæstede arealer udover den tilladte befæstelsesgrad, f.eks. arealer belagt med fliser, skal regnvandet som udgangspunkt nedsives på egen grund. Hvis nedsivning af regnvandet ikke er muligt, og det derfor skal afledes til Provas regnvandssystem, skal der ansøges om tilslutningstilladelse.