Serviceniveau og dimensionering af kloaksystemet

Ved anlæg af nye kloaksystemer og ved sammenhængende renovering af områder gælder følgende serviceniveau:

Kloakeringsform Tilladelig gentagelsesperiode for opstuvning til terræn

Fælleskloak:

Bolig- og erhvervsområder
10 år

Separatkloak – regnvandsdel:

Bolig- og erhvervsområder
5 år

Minimumsfunktionskrav fra Skrift 27 for tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn afhængig af kloakeringsform.

Haderslev Kommune vil sikre, at kloaksystemet dimensioneres i henhold til nyeste viden og anbefalinger, samt at dimensioneringen sker ensartet i hele kommunen. Dimensionering af kloaksystemet skal foregå efter de gældende anbefalinger og skrifter fra Spildevandskomitéen. For yderligere information henvises til Spildevandskomitéens hjemmeside.

Ovenstående serviceniveau er gældende fra 2008 og kan ikke forventes overholdt i ældre kloakoplande, hvor der blev anvendt et andet dimensioneringsgrundlag.