Udtræden af forsyningsselskabet

Lovgivningen giver mulighed for, at kommunen via spildevandsplanen kan lade ejendomme udtræde af forsyningsselskabet for regn- og/eller spildevand.

Udtræden fra Provas relaterer sig typisk til afledning af regnvand fra beboelsesejendomme. Dette giver mulighed for at nedbringe belastningen af følsomme vandområder, samt at undgå at skulle foretage investeringer i de eksisterende spildevandsanlæg.

Kommunen kan efter ansøgning tillade delvis udtræden fra kloakforsyningen i fælleskloakeret områder, hvor jordbundsforholdene tillader nedsivning – se kortbilag T2.