Olieudskiller og sandfang

Det er Haderslev Kommune, der via tilslutnings- eller udledningstilladelser afgør, hvornår det er nødvendigt at etablere olieudskiller og sandfang.

Kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller skal foregå i henhold til Regulativ for erhvervsaffald. Affald fra sandfang og olieudskillere betragtes som farligt affald.

Regulativ for erhvervsaffald.

Olieudskillere tilbageholder olie, benzin og andre stoffer, der er lettere end vand. På den måde forhindres det, at disse forurenende stoffer bliver udledt i vandområder eller ledt til renseanlægget, hvor de kan give problemer med renseprocesserne. Olieholdigt spildevand skal også ledes igennem et sandfang, hvor slam, sand og partikulært materiale bundfældes.

Der skal som udgangspunkt sandfang og olieudskiller på alle udledninger, hvor der kan forekomme olie- og benzinrester, herunder afløb fra arealer hvor der kan forekomme olie- eller benzinspild.