Spildevandsplanens funktion

Miljøbeskyttelsesloven pålægger Haderslev Kommune at udarbejde en plan, der indeholder oplysninger om de eksisterende forhold og de kommende års planlagte aktiviteter indenfor spildevandsområdet.

Spildevandsplanens funktion:

  • Spildevandsplanen udmønter Byrådets politiske visioner for Haderslev Kommune på spildevandsområdet.
  • For Haderslev Kommune er spildevandsplanen det administrative og juridiske grundlag for arbejdet med og sagsbehandlingen på spildevandsområdet.
  • For borgere og virksomheder i kommunen beskriver planen de kommende års tiltag på spildevandsområdet.
  • For Provas udgør spildevandsplanen en arbejdsplan, der udstikker retningslinjerne for indsatserne i planperioden.

Spildevandsplanen er en kommunal sektorplan. Den er med til at sikre, at udbygning og vedligeholdelse af forsyningsselskabets spildevandsanlæg koordineres med kommunens øvrige fysiske planlægning.

En godkendt spildevandsplan er en del af administrationsgrundlaget for kommunen og beskriver rettigheder og pligter med hensyn til håndtering af regn- og spildevand for myndighed, spildevandsforsyning og borgere.

Spildevandsplanen er et redskab, der skal sikre, at udledningen af regn- og spildevand på sigt ikke hindrer opfyldelsen af de miljømål for vandløb, søer og kystvande samt for grundvand, som fastsættes i de statslige vandområdeplaner. Dette sker ved at indarbejde vandområdeplanernes retningslinjer og de i vandområdeplanerne fastsatte indsatser i spildevandsplanen.

Spildevandsplanen er den del af det juridiske grundlag, der giver mulighed for at gennemføre aktiviteterne i spildevandsplanen ved påbud, ekspropriationer og servitutter.

Kommunen er forpligtet til at arbejde for at gennemføre de tiltag, der er beskrevet i spildevandsplanen. Dette sker i samarbejde med Provas.