Strategiske og planmæssige tiltag

Strategiske tiltag omfatter overordnede planlægningsopgaver, som går forud for konkrete plantiltag og anlæg. Herunder introduceres udarbejdelse af helhedsorienterede strategier for vandhåndtering, hvor der ud over håndtering af spildevand også indgår klimatilpasning, hydraulik i vandløb, grundvand, miljø og naturbeskyttelse, badevandskvalitet mv.

Tiltagene omfatter blandt andet også arbejde med at fremtidssikre og optimere renseanlægsstrukturen i kommunen, klimatilpasningsprojektet på Jomfrustien og en række miljømål, der understøtter Haderslev Kommunes mål om at sikre den størst mulige langsigtede værdiskabelse, god drift og service samt en sund økonomi for Provas, som beskrevet i Haderslev Kommunes ejerstrategi for Provas.

Endelig reserveres der arealer med henblik på eventuel etablering af sparebassiner, der begrænser overløb med opspædet spildevand til Haderslev Fjord. Etableringen kan blive aktuel i arbejdet hen imod badevandskvalitet i Haderslev Fjord. Omfanget og nødvendigheden af de eventuelle bassiner vil blive afklaret efter belysning af alternative scenariers miljømæssige og økonomiske forhold.

De endelige plantiltag vil blive tilpasset efter de kommende vandområdeplaner, der offentliggøres 22. december 2021, samt eventuelle politiske beslutninger om tiltag i arbejdet hen imod badevandskvalitet.

Indledning

Vandhåndteringsstrategier udarbejdes helhedsorienteret for at analysere, hvordan der opnås den bedst mulige vandhåndtering og ressourceudnyttelse i vores byer og oplande til disse. I forbindelse med disse analyser vil der indgå flere faktorer som spildevandshåndtering, herunder overfladevand op til spildevandsplanens serviceniveau, forsyningssikkerhed, klimatilpasning, hydraulik i vandløb, grundvand, miljø og naturbeskyttelse, badevandskvalitet, mv.

Erfaringsmæssigt er der meget god samfundsøkonomi i helhedsorienteret sammentænkning af ovenstående faktorer med afløbssystemet, da der ofte vil være sammenfaldende interesser og økonomi i de forskellige formål.

Status

Det er med denne spildevandsplan vedtaget en afløbsstrategi for Haderslev by. Med dette plantiltag søges dette udvidet med en egentlig vandhåndteringsplan for Haderslev by og de øvrige bysamfund og deres oplande for hele kommunen. Der er behov for en analyse af oplandenes udfordringer og løsningsmuligheder for vandhåndtering.

Plan

Der udarbejdes vandhåndteringsstrategier for en afklaring af den optimale fremtidige vandhåndtering. Der udarbejdes vandhåndteringsstrategier for følgende byer og deres tilhørende renseanlæg:

 • Haderslev by, herunder oplande der er planlagt eller allerede tilsluttet Haderslev renseanlæg.
  • Der er med denne plan vedtaget en afløbsstrategi for kloaksystemet i Haderslev by og Marstrup by. Der er for indeværende planer for et større klimatilpasningsprojekt omkring Jomfrustien, disse tiltag vil naturligt indgå i udarbejdelsen af vandhåndteringsstrategien.
 • Vojens by, herunder oplande der er planlagt eller allerede tilsluttet Vojens renseanlæg.
 • Gram by, herunder oplande der er planlagt eller allerede tilsluttet Gram renseanlæg.
 • Sommersted by, herunder oplande der er planlagt eller allerede tilsluttet Sommersted renseanlæg.
 • Skrydstrup by, herunder oplande der er planlagt eller allerede tilsluttet Skrydstrup renseanlæg.
 • Halk, Hejsager, Kelstrup by og sommerhusområder, samt oplande der er planlagt eller allerede tilsluttet Halk renseanlæg.
 • Jegerup by, herunder oplande der er planlagt eller allerede tilsluttet Jegerup renseanlæg.
 • Nustrup by, herunder oplande der er planlagt eller allerede tilsluttet Nustrup renseanlæg.

Vandhåndteringsstrategien opdeles i 8 oplande, et for hvert renseanlæg. Deloplandenes udstrækning vil være hele kloakoplandet til hvert enkelt renseanlæg.

Projektbeskrivelse 

Vandhåndteringsstrategierne udarbejdes under hensyntagen til:

 • Sikring af forsyningssikkerhed.
 • Økonomiske helhedsbetragtninger.
 • Mulighederne samt fordele og ulemper forbundet med håndtering af overfladevandsløsninger på terræn.
 • Muligheder for udtræden af kloakforsyningen for overfladevand, ved håndtering (nedsivning) på egen grund.
 • Afklaring af kloaksystemets tilstand og restlevetid.
 • Terrænanalyser med henblik på indarbejdelse af skybrudssikring i vandhåndteringsstrategien.
 • Hydrauliske udfordringer i byvandløb.
 • Badevandskvalitet i rekreative vandsports-, rekreative- og turist-områder.
 • Miljø og naturmæssige udfordringer.
 • Mv.

Omfanget af vandhåndteringsstrategierne afhænger af forhold og udfordringer i de respektive oplande. Opgavens detaljerede projektbeskrivelse udarbejdes i samarbejde mellem Haderslev Kommune og Provas samt eventuelle andre interessenter.

For så vidt angår spildevand skal vandhåndteringsstrategierne også relatere til Haderslev Kommunes ejerstrategi for Provas.

Plantiltaget gennemføres sideløbende med plantiltaget om den fremtidige renseanlægsstruktur og de 2 plantiltag koordineres.

Økonomi

Plantiltagene afhænger af fordeling mellem de respektive interessenter og de økonomiske forhold kan ikke vurderes på plantidspunktet.

Miljøforhold

Plantiltaget medfører ikke i sig selv ændrede miljøforhold, men plantiltagene vil komme med en række forslag/anbefalinger der alt andet lige vil resultere i forbedrede miljøforhold for vandområder generelt.

Statuspåvirkning

Ingen oplysninger.

Påvirkning i plan

Ingen oplysninger.

Berørte matrikler

Ingen oplysninger.

Indledning

For at fremtidssikre og effektivisere renseanlægsstrukturen i Haderslev Kommune, har Udvalget for Plan og Miljø vedtaget at der skal igangsættes et arbejde omkring dette i denne planperiode.

Status

Provas driver 9 renseanlæg i Haderslev Kommune, bestående af Haderslev, Halk, Aarøsund, Vojens, Sommersted, Jegerup, Nustrup, Skrydstrup og Gram renseanlæg.

Der er udført flere indledende analyser af renseanlægsstrukturen de sidste 10-15 år. Her er anbefalingen, at der bør planlægges for 2-3 centrale renseanlæg gerne med flere decentrale udledningspunkter.

Plan

I perioden 2021-2024 vil der blive udarbejdet forslag til den fremtidige renseanlægsstruktur, samt forslag til nye udledningspunkter for Vojens og Haderslev renseanlæg.

Projektbeskrivelse

Opgavens projektbeskrivelse udarbejdes i samarbejde med Provas i 2021.

Økonomi og tidsplan

Plantiltaget forventes at andrage ca. 1,5 mio kr. og forventes gennemført i perioden 2021-2024, så den fremtidige renseanlægsstruktur kan indarbejdes i den næste spildevandsplan.

Miljøforhold

Miljøforholdene vil fremgå af de enkelte forslag til fremtidig renseanlægsstruktur.

Berørte matrikler

Berørte matrikler vil fremgå af det endelige forslag til fremtidig renseanlægsstruktur, når det bliver fremlagt for vedtagelse.

Figur 1: Kloakoplandene er beliggende indenfor den røde polygon

Indledning

Udvalget for Plan og Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 10-40 Boligområde ved Simmerstedvej, Haderslev vedtaget at området skal separatkloakeres, og at der skal etableres en ny afløbsledning for regnvandet til Haderslev dam/Inderdam. I denne forbindelse skal der undersøges for at medtage andre ejendomme på denne afløbsledning.

I forbindelse med undersøgelsen for hvilke andre ejendomme, der kan medtages på en ny afløbsledning for regnvand, vil der være behov for at undersøge for håndteringen af regnvand for hele det naturlige opland som Engelparken er en del af, for at sikre den størst mulige langsigtede værdiskabelse.

En undersøgelse for hele oplandet, der skal lægges til grund for et beslutningsnotat, som forelægges for Udvalget for Plan og Miljø er en større opgave og vil kræve ca. ½ års forberedelse.  I første halvår af 2021 vil der blive udarbejdet et beslutningsnotat til forelæggelse i oktober 2021 til politisk behandling.

Status

Området indenfor den røde polygon, er det naturlige opland. Her er der flere allerede separatkloakerede enklaver, som er tilsluttet på fælleskloakken. Område 110-8 Fuglekvarteret og den nordligste del af omkørselsvejen er eksempler på dette.

Nedenstående er status for oplande, tiltag jævnfør afløbsstrategi Haderslev by og kendte saneringsprojekter i dette planopland, der skal medtages i undersøgelsen.

 • 110-1 fælleskloak.
 • 110-2 fælleskloak.
 • 110-4 separatkloakeret øvre del af Omfartsvejen, afledes til fælleskloak.
 • 110-8 separatkloakeret, afledes til fælleskloak.
 • 111-1 fælleskloak.
 • 121 fælleskloak.
 • 121-1 separatkloakeret, afledes til fælleskloak.

Plan

Der igangsættes udarbejdelse af en vandhåndteringsstrategi for afklaring af den optimale strategi for vandhåndteringen i området, herunder for håndtering af spildevand, regnvand, grundvand, badevandskvalitet og recipienter, herunder vandløb, sø og hav. Forud for undersøgelserne skal der ske afklaring af rammerne for eksempelvis overløb af regnvandsopspædet spildevand i forhold til mulighed for badevand og bassinvolumen etc. ved separeringsløsninger.

De følgende plantiltag fra afløbsstrategi Haderslev by og saneringstiltag afventer, at vandhåndteringsstrategien er udarbejdet og politisk vedtaget.

 • Sanering af hovedspildevandsledning i Ribe Landevej og rampen til Omkørselsvejen.
 • Afløbsstrategitiltag nr. 5, sparebassin 400 m3, ved Elmevej, opland 108, udløb V108
 • Afløbsstrategitiltag nr. 17, pumpe nr. P1H301 drosles fra 731 l/s til 520 l/s, overløbsbygværk V1H301.
 • Afløbsstrategitiltag nr. 20, 1.200 m3 sparebassin i Damparken.

Projektbeskrivelse

Opgavens detaljerede projektbeskrivelse udarbejdes i samarbejde med Provas 2021.

Økonomi og tidsplan

Provas økonomi i forbindelse med plantiltaget vil være inkluderet i tiltag 1.8 Yderligere mål for Provas.

Miljøforhold

Miljøforholdene vil fremgå af de enkelte forslag til fremtidig vandhåndtering.

Berørte matrikler

Berørte matrikler vil fremgå af det endelige forslag til fremtidig vandhåndtering, når det bliver fremlagt for vedtagelse.

 

Indledning  

Fælleskloakopland 175-1, i Haderslev by skal klimatilpasses og i samme ombæring skal området Jomfrustien byudvikles.

Status

Området ved Jomfrustien er udpeget til klimatilpasning, blandt andet fordi der ved større regnhændelser og skybrud står vand på terræn. Den indre del af Jomfrustien (opland 175-10, jf. ovenstående oversigtskort) er udlagt til separatkloak, mens opland 175-11 er plantiltag 2.2.3 i afløbsstrategi Haderslev by og vil indgå i næste etape af separatkloakeringen. Opland 175-1 er fælleskloakeret og aflaster via V17502 til Haderslev Fjord (overløb med opspædet spildevand sker 7-12 gange årligt).

Plan

Der vil blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplan 2021-2024 for hele opland 175-1 og eventuelt de tilstødende oplande. Tillægget skal beskrive den fremtidige vandhåndtering for området, herunder kloakeringsform, afledningsform, overløbsbygværker, badevandskvalitet ved minimering af overløb, klimasikring, vandløb, mv. Endelig afgrænsning af opland 175-11 der fremgår af 2.2.4 til separering sker i forbindelse med dette tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet i tilknytning til det øvrige planlægningsarbejde vedrørende projekt Jomfrustien.

Projektbeskrivelse

Forslag til løsninger til klimatilpasning skal bruges som løftestang til byudvikling af området. Provas og Haderslev Kommune vil sammen med beboere, ejere, brugere, forretningsdrivende og andre interesserede i området skabe god sammenhæng mellem Haderslev bymidte og Haderslev Havn ved at klimatilpasse og byudvikle området omkring Jomfrustien.

Mulighed for badevandskvalitet for fjorden vil også indgå i løsningsforslagene, herunder inddragelse af overløbsbygværk V17502. På nuværende tidspunkt er det ikke undersøgt, hvad der skal til for at opnå badevandskvalitet (henvisning til badevandsafsnit).

Økonomi og tidsplan

Provas andel af det planlagte klimatilpasningsprojekt forventes at andrage ca. 27 mio. kr. Dette afhænger af projektets endelige omfang. Heri er ikke indregnet omkostninger til mulighed for opnåelse af badevandskvalitet i fjorden.

Hvis fælleskloakken generelt bibeholdes, forventes der behov for at etablere et sparebassin med henblik på mulighed for opnåelse af badevandskvalitet. De nærmere undersøgelser om minimering af overløb vil afdække sparebassinets nødvendige kapacitet. Hvis det viser sig nødvendigt at nå ned på 1 årligt overløb, vurderes der behov for et ca. 2.000 m3 sparebassin, som ved et forsigtigt økonomisk skøn vil andrage ca. 20 mio. kr. 

Miljøforhold

Når planlægningsarbejdet er gennemført, vil der blive fremlagt et forslag til spildevandstillæg, som indebærer at området klimasikres og de nødvendige miljøhensyn foretages.

Berørte matrikler

Omfanget af berørte matrikler vil fremgå af spildevandsplantillægget, der skal udarbejdes.

Indledning

Reservering af areal til eventuelt fremtidigt sparebassin ved Fjordagervej.

Status

Ved opland 078 Sønderhaven, vil der efter gennemførsel af Afløbsstrategi Haderslev by, være et årligt beregnet overløb med opspædet spildevand på ca. 2.300 m3 ved gennemsnitligt ca. 24 overløbshændelser.

Plan

Haderslev Kommune ønsker at arbejde hen imod badevandskvalitet i Haderslev Fjord og er i gang med undersøgelser af hvad der skal til for at opnå dette. På den baggrund kan der i forbindelse med en udledningstilladelse forventes ønske om belysning af alternativer og økonomi for scenarier, hvor der stilles krav om, at der ikke må forekomme overløb med opspædet spildevand hyppigere end ned til én gang årligt.

Matrikel 1685, Haderslev og 1953, Haderslev ved Sønderhaven (Fjordagervej 21) reserveres til eventuelt fremtidigt sparebassin.

Som alternativ til at reducere antallet af overløbshændelser kan der i planperioden ses på andre løsninger herunder separatkloakering eller fx forudgående desinficering af overløbsvandet for at højne vandkvaliteten.

Projektbeskrivelse

Areal til eventuelt fremtidigt sparebassin reserveres. Sparebassinet tilsluttes eksisterende udløbspunkt U07801F. Plantiltag vedrører ikke anlæggelse af sparebassin, sparebassin etableres kun hvis det viser sig nødvendigt.

Hvis der stilles krav til maksimalt ét årligt overløb med opspædet spildevand kan et sparebassin forventes at skulle rumme i alt ca. 500 m³.

Økonomi og tidsplan

Tiltaget forventes at andrage ca. 5 mio. kr.

Miljøforhold

Reservering af areal, medfører ikke miljøændringer.

Hvis sparebassinet etableres, vil det reducere antal overløb ved V07801.

Bygværk nr.  

Aflastning

 m3/år

Aflastning

antal/år

COD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

V07801 Status 2.321 24 418 27,9 4,6
V07801 Plan 2.244 24 404 26,9 4,5
V07801** 160 1 28,8 1,92 0,32

* anlæg jf. strategiplan (effekt af tiltag på andre lokaliteter)

** anlæg jf. krav i forhold til badevand

Berørte matrikler

1685, Haderslev

1953, Haderslev

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Vedtaget ændring fra fælleskloakering af Vedsted til planlagt separatkloakering ophæves ved dette plantiltag. Ændringen optages i spildevandsplanen efter ønske fra Udvalget for Plan og Miljø, der fremgår af deres møde den 18. november 2018.

Status

I Vedsted er de fælles kloakerede oplande D07-1, D10-1, D10-2 (de grønne på kortet) i spildevandsplan 2014-2020 udlagt for separatkloakering.

Plan

Planlagt separatkloakering af oplandene D07-1, D10-1, D10-2 ophæves. Oplandene D07-1, D10-1, D10-2 forbliver fælleskloak 

Projektbeskrivelse

Provas vil ikke skulle anlægge tekniske anlæg.

Økonomi og tidsplan

Ingen.

Miljøforhold

Ingen ændringer.

Berørte matrikler

Ingen.

 

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

I spildevandsplanen videreføres en række vedtagne mål for Provas. Målene omfatter:

 • Supplerende TV-inspektioner afledt af miljøkrav
 • Forbedret ledningsregistrering indenfor spildevand
 • Forbedret registrering af anlægsdata på regnvandsbassiner
 • Overvågning af overløbsbygværker
 • Undersøgelser af muligheder for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord
 • Undersøgelser og beregninger til brug for analyse af miljømæssige effekter og økonomiske konsekvenser for alternative kloakeringsformer  

Førstnævnte er videreførelse af mål fra Spildevandsplan 2014-2020.

Øvrige mål, er vedtaget af Byrådet 28. april 2020.

Status

TV-inspektioner:

I Haderslev Spildevandsplan 2014-2020 er der i investeringsoversigten afsat 15 mio.kr. til TV-inspektion af Provas’ spildevandsledninger og dermed 2,5 mio. kr. per år. Der er i alt anvendt ca. 6,3 mio. til TV-inspektioner i perioden.

Der er i gennemsnit kørt ca. 50 km TV-inspektion på spildevandsledningerne fra 2015-2019. I 2015 var der kørt TV-inspektion på ca. 70 % af hovedledningerne, hvorimod der efter 2019 er kørt på ca. 83 %. TV-inspektionerne er bl.a. kørt i større områder for at danne et bedre datagrundlag og dermed viden om, hvornår Provas bør prioritere at udskifte ledningerne for at sikre en god forsyningssikkerhed. For eksempel er der kørt TV-inspektion i Vojens i 2018-2019 svarende til 70 km ledning. I 2019 er der også kørt TV-inspektion på ledninger i Marstrup, Skrydstrup, Fjelstrup og Sommersted.

I forbindelse med TV-inspektion er der ud over inspektion og afrapportering omkostninger til rodskæring, frigravning af dæksler samt retablering.

Øvrige mål:

Øvrige mål, er vedtaget af Byrådet 28. april 2020.

Plan

TV-inspektioner:

Provas fortsætter indsatsen for også fremover at danne et bedre datagrundlag for planlægning af saneringsopgaver og prioritering af ledningsfornyelse.

I planperioden forventes der gennemført TV-inspektion på ca. 50-70 km spildevandsledninger om året. I ca. 2027-2029 forventes der at være foretaget TV-inspektion på ledninger etableret tidligere end 2010.

Ledningsregistrering, spildevand:

Provas igangsætter en indsats for at forbedre registreringen af anlægsdata på eksisterende spildevandsledninger med tilhørende tekniske anlæg. Det er især konstateret, at data på ældre anlæg har mangelfuld kvalitet. Der er derfor et behov for generel forbedring og opdatering af data.

Indsatsen forbedrer forsyningssikkerheden, da mere nøjagtige opmålte digitale data forbedrer planlægning af både saneringsopgaver og udbygning af spildevandsanlægget.

Regnvandsbassiner: 

Provas igangsætter en indsats for at forbedre registreringen af anlægsdata på eksisterende regnvandsbassiner med tilhørende tekniske anlæg. Det er især konstateret, at de kendte data på ældre bassiner er mangelfulde. Der er derfor et behov for generel forbedring og opdatering af data.

Indsatsen forbedrer planlægningen med hensyn til regnvandshåndtering og klimatilpasning.

Overvågning af overløbsbygværker:

For at opnå mere viden om omfanget af overløb med opspædet spildevand til vandområder og overløbenes påvirkning af vandområderne gennemfører Provas en indsats med opsamling og analyse af data på overløbsbygværker.

Overvågningens formål er at forbedre vidensgrundlaget for:

 • at sammenligne teoretisk beregnede overløb med de registrerede. Dette giver mulighed for mere nøjagtige modelberegninger.
 • at kunne vurdere påvirkningen af vandmiljøer.

Overvågningen forventes også at kunne danne grundlag for et eventuelt online varslingssystem på udvalgte overløbsbygværker i forbindelse med rekreative områder.

Resultatet af indsatsen inddrages i målet om badevandsundersøgelser nedenfor.

Undersøgelser om muligheder for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord:

Haderslev Kommune ønsker at få belyst muligheden for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord.

For at belyse mulighederne for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord igangsættes undersøgelser i samarbejde mellem Haderslev Kommune og Provas. Provas del bliver at: 

 • Forestå prøveudtagning og analyse ved en række overløbsbygværker i Haderslev Dam og Fjord og opland hertil.
 • Belyse muligheder og omkostninger ved afskæring af udløbet fra Haderslev Renseanlæg samt anvendelse af videregående renseteknologier.
 • Belyse muligheder og omkostninger ved afskæring af udløbet fra Vojens Renseanlæg.
 • Yderligere analyser og beregninger til belysning af nødvendige foranstaltninger på spildevandsområdet for at opnå badevandskvalitet.

Undersøgelser og beregninger til brug for analyse af alternative kloakeringsformer: 

For at belyse mulige afløbsstrategier for byer/områder i Haderslev Kommune kan det være nødvendigt, at der foretages beregninger og analyser af forskellige kloakeringsformer. Dette sker for at sammenligne alternative kloakeringsformers miljømæssige effekter i forhold til et defineret beskyttelsesniveau for de forskellige vandområder og de økonomiske konsekvenser set over anlægsinvesteringernes samlede levetid.

Projektbeskrivelse

Se plan ovenfor.

Økonomi og tidsplan

Forventede omkostninger og periode for målene:

Mål

Årlig omk.

kr.

Periode

år
TV-inspektion 2.500.000 7-9
Ledningsregistrering, spildevand 500.000 5-8
Regnvandsbassiner 250.000 5
Overvågning af overløbsbygværker 200.000 Blivende
Undersøgelser om muligheder for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord 300.000 3
Undersøgelser og beregninger til brug for analyse af alternative kloakeringsformer 500.000 Blivende

 

Miljøforhold

Målene medfører ikke i sig selv ændrede miljøforhold som for eksempel miljøpåvirkninger af vandområder.

Berørte matrikler

Ingen.