Det åbne land

Ifølge statens vandområdeplaner er der fastsat minimum rensekrav for ejendomme uden for de kloakerede områder. Rensekrav er angivet på kortbilag T1.

Haderslev Kommune har i foregående spildevandsplanperiode meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning i overensstemmelse med Vandområdeplanens krav.

I oplandet til Gabøl Bæk er 30 ejendomme udskudt, da der afventer en afklaring i forbindelse med udvidelsen af flyvestation Skrydstrup.

 

Spildevandsudledninger over 30 PE – landsbylignende lokaliteter

Der kan være andre forhold, som betyder, at der skal foretages forandringer i spildevandsrensningen ved ejendomme i det åbne land, det drejer sig om landsbyer større end 30 PE.

Miljøstyrelsen definerer en landsby på nedenstående måde:

”En ejendom er at betragte som beliggende i en landsby, når den udgør én ud af mindst 10 ejendomme for hvilke det gælder, at der er mindre end 200 m til nærmeste ejendom”.

Skulle der være landsbyer, som opfylder definitionen, men som kommunen historisk ikke betragter som en landsby, kan definitionen fraviges.

Spildevandsplanen indeholder ikke forslag til ny kloakering af landsbyer.