Færdiggørelse af plantiltag anlæg

Færdiggørelse af plantiltag anlæg omfatter en række tiltag, der er vedtaget tidligere og som endnu ikke er endeligt afsluttet. Herunder blandt andet kloakering af de resterende udpegede ejendomme i det åbne land og gennemførte separeringsprojekter, som endnu ikke er færdiggjort.

Tiltagene omfatter også anlæg til neddrosling og rensning af overfladevand fra områder, der er separatkloakerede i Haderslev by samt nedlæggelse af overløbsbygværker i Gram by.

Indledning

I spildevandplan 2014-2020 blev der udlagt 12 specifikke område for kloakering i det åbne land. Kloakeringen er nu udført for alle områder, med undtagelse af de områder som Udvalget for Plan og Miljø i løbet af planperiode 2014-2020, har vedtaget skal udtages igen.

Status

Der er kloakeret 351 ejendomme, hvoraf 38 ejendomme mangler at få sat et spildevandstik.

Område nr. Område navn Antal kloakeret Antal spildevandsstik resterer at blive sat
1 Halk-Hejsager 89 7
2 Kelstrup-Sønder Vilstrup 30 0
3 Hoptrup 19 4
4 Ørby Udtaget Udtaget
5 Fjelstrup 15 4
6 Kabdrup 22 2
7 Sillerup 35 5
8a Østerskovvej og Ladegårdvej Udtaget Udtaget
8b Sillerup Bjærge 10 0
9 Hjerndrup 35 1
10 Gammel Ladegård og Styding 50 5
11a Maugstrup 18 1
11b Kestrup Udtaget Udtaget
12 Tovskovvej 28 9

Plan

Kloakeringen færdiggøres.

Projektbeskrivelse

De resterende 38 spildevandsstik sættes.

Økonomi og tidsplan

Det resterende plantiltag andrager ca. 2-3 mio. kr. i anlæg.

Miljøforhold

Når projektet er færdigt, vil spildevandet bliver renset på moderne centralrenseanlæg.

Berørte matrikler

Fremgår af kortbilag.

Læs mere om servicekrav og miljøkrav under Ansvar og pligter.

Indledning

Over Jerstal renseanlæg er i spildevandsplan 2014-2020 planlagt nedlagt og spildevandet er planlagt til rensning på Vojens renseanlæg med udledning til vandområde Haderslev fjord. Det har dog vist sig, at der ikke må ske en merbelastning af Haderslev fjord med renset spildevand fra andre vandområder, derfor bibeholdes udledningen til Vandområde Gels Å. Samtidigt skal der findes en ny løsning for spildevandet fra Bevtoft, da Gram renseanlæg pga. manglende kapacitet ikke kan modtage spildevandet som planlagt.

Status

For at opfylde kravet i Statens vandområdeplaner er det valgt at separere kloaksystemerne i Over Jerstal, udlede regnvandet via eksisterende udledning fra Over Jerstal renseanlæg, nedlægge Over Jerstal renseanlæg og overpumpe spildevandet fra Over Jerstal til Vojens renseanlæg.

Separatkloakeringen af Bevtoft by er udført og regnvandet udledes dels til Gels Å og dels ved nedsivning for de ca. 100 ejendomme der er udtrådt for regnvand af den offentlige kloakforsyning. Bevtoft renseanlæg er ikke nedlagt og overpumpet til Gram renseanlæg som planlagt, da der ikke er den nødvendige kapacitet tilstede på Gram renseanlæg. Bevtoft renseanlæg er dimensioneret til at kunne rense spildevandet fra 1.000 PE. Der er til Bevtoft renseanlæg tilsluttet 1.185 PE, hvorfor det er nødvendigt at udvide renseanlægget eller overpumpe spildevandet til et renseanlæg med den nødvendige kapacitet.

Plan

Det planlægges at,

 • Bevtoft renseanlæg nedlægges
 • der lægges en ny spildevandsledning fra Bevtoft via Over Jerstal til Vojens renseanlæg,
 • spildevandet fra Bevtoft afledes sammen med spildevandet fra Over Jerstal for rensning på Vojens renseanlæg, der har en stor uudnyttet restkapacitet.
 • det rensede spildevand fra Bevtoft og Over Jerstal returneres via en ny udløbsledning til et nyt udløbspunkt i Vandområde Gels Å.

Økonomi og tidsplan

De ekstra planlagte tiltag andrager 19 mio. kr. heraf ca. 4. mio. kr. til returledning.

Miljøforhold

Status

Vandområde Gels Å
Renseanlæg

Tilsluttede oplande

PE

Årlige mængder tilladt
 

BOD

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

Vojens 0 0 0 0
Bevtoft 1.185 1.401 5.229 1.167
Over Jerstal* 2.663 2.601 11.831 2.635
 
I alt 3.848 4.001 17.060 3.802


* inkl. 40.000 m3 Regnvand fra Vedsted

Plan

Vandområde Gels Å
Renseanlæg

Tilsluttede oplande

PE

Årlige mængder tilladt
 

BOD***

kg/år

N

kg/år

P

kg/år

Vojens** 3.848 3.055 2.764 173
Bevtoft 0 0 0 0
Over Jerstal* 0 0 0 0
 
I alt 3.848 3.055 2.764 173


* inkl. 40.000 m3 regnvand fra Vedsted

**Fremtidig udledning ved nyt udledningspunkt i vandområde Gels Å.

*** Udlederkrav til nyt udledningspunkt 10 mg BOD/liter.

Berørte matrikler

Matrikelnr. Ejerlav
32 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft
541 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft
7000h Bevtoft Ejerlav, Bevtoft
74 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft
107 Hjartbro, Bevtoft
116 Hjartbro, Bevtoft
124 Hjartbro, Bevtoft
141 Hjartbro, Bevtoft
143  Hjartbro, Bevtoft
144 Hjartbro, Bevtoft
15a  Hjartbro, Bevtoft
15b  Hjartbro, Bevtoft
174 Hjartbro, Bevtoft
179 Hjartbro, Bevtoft
197 Hjartbro, Bevtoft
20 Hjartbro, Bevtoft
247 Hjartbro, Bevtoft
281 Hjartbro, Bevtoft
293 Hjartbro, Bevtoft
307 Hjartbro, Bevtoft
4 Hjartbro, Bevtoft
45 Hjartbro, Bevtoft
5 Hjartbro, Bevtoft
7000k Hjartbro, Bevtoft
7000l Hjartbro, Bevtoft
7000n Hjartbro, Bevtoft
7000q  Hjartbro, Bevtoft
7000v  Hjartbro, Bevtoft
7000x  Hjartbro, Bevtoft
109 Over Jerstal, Vedsted
111 Over Jerstal, Vedsted
12 Over Jerstal, Vedsted
135 Over Jerstal, Vedsted
16 Over Jerstal, Vedsted
18  Over Jerstal, Vedsted
203 Over Jerstal, Vedsted
295 Over Jerstal, Vedsted
297 Over Jerstal, Vedsted
377 Over Jerstal, Vedsted
378 Over Jerstal, Vedsted
389 Over Jerstal, Vedsted
39 Over Jerstal, Vedsted
59 Over Jerstal, Vedsted
6 Over Jerstal, Vedsted
62 Over Jerstal, Vedsted
7000d Over Jerstal, Vedsted
7000e Over Jerstal, Vedsted
7000i Over Jerstal, Vedsted
739 Over Jerstal, Vedsted
755 Over Jerstal, Vedsted
771 Over Jerstal, Vedsted
789 Over Jerstal, Vedsted
790 Over Jerstal, Vedsted
805 Over Jerstal, Vedsted
807 Over Jerstal, Vedsted
810 Over Jerstal, Vedsted
82 Over Jerstal, Vedsted
83a Over Jerstal, Vedsted
83b Over Jerstal, Vedsted
84a Over Jerstal, Vedsted
84b Over Jerstal, Vedsted
9 Over Jerstal, Vedsted
129 Strandelhjørn, Bevtoft
176 Strandelhjørn, Bevtoft
336 Strandelhjørn, Bevtoft
358 Strandelhjørn, Bevtoft
430 Strandelhjørn, Bevtoft
45  Strandelhjørn, Bevtoft
469 Strandelhjørn, Bevtoft
488 Strandelhjørn, Bevtoft
505 Strandelhjørn, Bevtoft
506 Strandelhjørn, Bevtoft
7000f  Strandelhjørn, Bevtoft
199 Over Jerstal, Vedsted
261 Over Jerstal, Vedsted
284 Over Jerstal, Vedsted
286 Over Jerstal, Vedsted
308 Over Jerstal, Vedsted
309 Over Jerstal, Vedsted
317 Over Jerstal, Vedsted
44 Over Jerstal, Vedsted
459 Over Jerstal, Vedsted
621 Over Jerstal, Vedsted
7000b Over Jerstal, Vedsted
7000k Over Jerstal, Vedsted
7000n Over Jerstal, Vedsted
712 Over Jerstal, Vedsted
753 Over Jerstal, Vedsted
811 Over Jerstal, Vedsted
1003 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
1004 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
1045 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
1127 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
145 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
179 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
377 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
7000b  Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
7000k  Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
7000x  Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
1372 Vojens Ejerlav, Vojens
1458 Vojens Ejerlav, Vojens
1459 Vojens Ejerlav, Vojens
2435 Vojens Ejerlav, Vojens
2564 Vojens Ejerlav, Vojens
2658 Vojens Ejerlav, Vojens
541a Vojens Ejerlav, Vojens
543 Vojens Ejerlav, Vojens
544 Vojens Ejerlav, Vojens
7000ae Vojens Ejerlav, Vojens

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Separatkloakering af opland G05.

Status

Opland G05 er separatkloakeret før kommunesammenlægning af tidligere Gram Kommune. Anlægsarbejdet er udført, men kommunen har ikke kunnet meddele ejendommene påbud om separering da den planlagte separering ikke fremgår af spildevandplan 2014-2020.

Plan

G05 udvides om muligt med de skraverede områder G01-3.

Projektbeskrivelse

Anlægsarbejdet er udført. De ejendomme, der er forberedt for separatkloakering, sikres korrekt tilslutning.

Økonomi og tidsplan

Færdiggørelsen af plantiltaget medfører ingen udgifter for Provas.

Miljøforhold

Når plantiltaget er færdigt, vil det mindske overløb af regnvandsopspædet urenset spildevand til Gram Å.

Berørte matrikler

Ingen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Separatkloakering Gram opland G11-5.

Status

Opland G11-5 er separatkloakeret før kommunesammenlægning af tidligere Gram kommune. Anlægsarbejdet er udført, men kommunen har ikke kunnet meddele ejendommene påbud om separering da den planlagte separering ikke fremgår af spildevandplan 2014-2020.

Plan

G11-5 udvides med det skraverede områder opland G11-4

Projektbeskrivelse

Anlægsarbejdet er udført.

Økonomi og tidsplan

Færdiggørelsen af plantiltaget medfører ingen udgifter for Provas.

Miljøforhold

Når plantiltaget er færdigt, vil det mindske overløb af regnvandsopspædet urenset spildevand til Gram Å.

Berørte matrikler

Ingen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

For at overløb med opspædet spildevand fra overløbsbygværkerne UG1401F UG1501F til Gram Bybæk kan ophøre, skal der laves (andre) miljøtiltag, således bygværkerne kan nedlægges.

Status

I forbindelse med anlæggelse af den nye hovedregnvandskloakledning fra Gram midtby til Gram renseanlæg og jævnfør udledningstilladelsen til denne, skal overløbsbygværkerne UG1401F og UG1501F nedlægges.

Plan

Nye miljøtiltag udføres/planlægges og overløbsbygværkerne UG1401F og UG1501F nedlægges.

Projektbeskrivelse

Anlægsarbejdet indebærer udførelse af nyt miljøtiltag eventuelt ved etablering af et sparebassin og fjernelse og afpropningnedlæggelse af overløbsbygværkerne UG1401F og UG1501F.

Økonomi og tidsplan

Etablering af et sparebassin forventes at andrage ca. 3,0 mio. kr. i anlæg.

Miljøforhold

Når projektet er færdigt, vil der ikke længere kunne forekomme overløb af opspædet spildevand til vandløbet Gram Bybæk, fra overløbsbygværkerne UG1401F og UG1501F.

Berørte matrikler

Ingen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Berigtigelse af opland A06-X1 som værende separatkloakeret.

Berigtigelse ved optagelse i kloakoplandet af vejmatrikel A06-X1 som værende separatkloakeret.

Status

Opland A06-5 og A06-X1 er i status- og plansituationen i Spildevandsplan 2014-2020 fælleskloakeret.

I forbindelse med renoveringen af Unionvej i 2018 har kommunen etableret en ny regnvandsledning til vejafvanding. Regnvandsledningen er forberedt til på sigt også at kunne aflede regnvand fra ejendommene Unionvej 1–11. Kommunen har i 2018 desuden etableret et nedsivningsbassin (B) for vejvandet fra Unionsvej.

Renoveringen af Unionvej skete på baggrund af vejens dårlige stand som skolevej. Kommunen valgte af økonomiske hensyn og for at imødegå fremtidige gener at forberede separatkloakering af opland A06-5.

Plan

Planen er at overdrage regnvandsledningen i opland A06-X1 og nedsivningsbassinet (B) til Provas.

Planen er på sigt, at der sker separatkloakering af opland A06-5.

Projektbeskrivelse

Regnvandsledningen i opland A06-X1 og frem til nedsivningsbassinet (B) samt selve nedsivningsbassinet overdrages ved en formel overdragelsesforretning til Provas efter betalingsvedtægtens bestemmelser.

I forbindelse med den fremtidige separatkloakering af opland A06-5, skal der etableres regnvandsstik til de 5 ejendomme i opland A06-5.

Økonomi og tidsplan

Provas omkostninger til etablering af regnvandsstik forventes at være ca. 150.000 kr.

Overdragelse af kommunens regnvandsledning og nedsivningsbassin til Provas sker snarest ved en formel overdragelses­­forretning efter betalingsvedtægtens bestemmelser.

Miljøforhold

Når opland A06-5 er separatkloakeret vil der i forhold til status i Spildevandsplan 2014-2020 blive afskåret ca. 5.000 m3 regnvand/år til Vojens renseanlæg. Dette vil alt andet lige medføre, at næringsstoftilførslen til Jernhyt bæk og dermed Haderslev dam-systemet, vil blive reduceret med ca. 8 kg BI5/år, ca. 1 kg P/år og ca. 10 kg N/år.

Berørte matrikler

Matrikel 981 Skrydstrup, Skrydstrup vil blive pålagt deklaration om ledningsanlæg og nedsivningsanlæg.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

I spildevandsplan 2014-2020, er det planlagt at Over Jerstal separatkloakeres. I den forbindelse er det nødvendigt at etablere et anlæg til håndtering af regnvand inden det fraseparerede regnvand udledes.

Status

Opland D00 og D01 er planlagt separatkloakeret.

Plan

Der etableres

 • Anlæg til håndtering af regnvand til de separatkloakerede oplande D00, D01 og D99-1***

Projektbeskrivelse

Der etableres en afløbsledning frem til et nyt anlæg og en ny udledning.

Økonomi og tidsplan

Anlægsomkostningerne andrager ca. 9 mio. kr. Det vil blandt andet blive undersøgt i hvilket omfang eksisterende renseanlæg kan genanvendes og lokalisering nær Flyvestation Skrydstrup kan medføre skærpede anlægskrav.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, vil udløb UD0301V respektere vandløbet Valbæks hydrauliske kapacitet.

Miljøpåvirkning i plan afhænger af den valgte løsning.

Udløb  

COD

kg/år

Total N

kg/år

Total P

kg/år

UD0001F Status 2.521 157 39
UD0001F Plan 0 0 0
UD0301V 1.823 133 10

*Beregnet på baggrund af: ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner”, Aalborg Universitet, 2012.”

Berørte matrikler

17 Over Jerstal, Vedsted

18 Højrup Ejerlav, Vedsted

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Separatkloakering af Over Åstrup.

Status

Separatkloakering af Over Åstrup har været undervejs de sidste ca. 7-10 år. Hele byen er nu separatkloakeret på nær opland 1H4-2 der er fælleskloakeret, hvor specifikke lokale forhold har forsinket afslutningen.

Plan

Separatkloakeringen af Over Åstrup færdiggøres.

Projektbeskrivelse

Det undersøges, hvordan de sidste 3 ejendomme afsluttes i forhold til den planlagte separatkloakering.

Økonomi og tidsplan

Det planlagte tiltag andrager ca. 0,2 mio. kr.

Miljøforhold

Når plantiltaget er færdigt, vil det mindske overløb af opspædet spildevand til Haderslev Fjord.

Berørte matrikler

Ingen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Separatkloakering af Aarøsund.

Status

Separatkloakering af Aarøsund har været undervejs de sidste ca. 7-10 år. Hele byen er nu separatkloakeret på nær opland 402-2 der er fælleskloakeret. Opland 402-2 indeholder 32 ejendomme med retten til at aflede spildevand og regnvand til fælleskloakken.

I forbindelse med separatkloakeringen af Aarøsund, er opland 402-2 undersøgt for hvilke ejendomme der afleder regnvand til fælleskloakken.

 • 14 ejendomme afleder regnvand til fælleskloakken
 • 18 ejendomme afleder ikke regnvand til fælleskloakken, men nedsiver
 • Vejen, Ved Færgegården nedsiver regnvandet

Da over halvdelen af ejendommene og vejen Ved Færgegården i opland 402-2 afleder regnvand ved nedsivning, har forsyningen valgt ikke at separatkloakere dette opland, samt ikke at nedlægge overløbsbygværk UP40201.

Plan

Opland 402-2 opdeles i 2 oplande, opland 402-1 og 402-3.

 • Opland 402-1, Fælleskloak
 • Opland 402-3 (det skraverede areal), Fælleskloak, med nedsivning og retten til at tilslutte regnvand til fælleskloakken

Projektbeskrivelse

Ingen.

Økonomi

Ændringen i spildevandsplanen medfører at Provas, ikke har udgifter til separatkloakering af opland 402-2, som oprindelig vedtaget i tidligere spildevandsplan.

Miljøforhold

Når plantiltaget er færdigt, vil det ikke i spildevandsplanen mindske de teoretisk beregnede overløb af opspædet spildevand til udløbspunkt V40201, der udleder til grøften ved vejen Ved Færgegården 38. Grunden til dette er, at de ejendommene der nedsiver ikke kan fratages retten til at aflede til fælleskloakken. Afledningsretten kan kun ophæves ved udtræden af den offentlige spildevandsforsyning for regnvand og derfor skal regnvandsmængden indregnes i spildevandsplanlægningen, som om ejendommene afleder deres regnvand til fælleskloakken.

Berørte matrikler

Ingen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Formålet er at håndtere overfladevand fra opland 055-2 og 055-6.

Status

Separatkloakering af opland 055-2 og 055-6, har været undervejs de sidste ca. 15 år. Hovedregnvandsledning for hele opland 055-2 og 055-6 er etableret.

Opland 055-2 og 055-6 er tilsammen på ca. 2 hektar.

Plan

Der etableres

 • 7 stk. regnvandsstik i opland 055-6
 • Der planlægges for anlæg til rensning og forsinkelse af overfladevand, og der reserveres arealer hertil. Placering af bassinanlæg (B) fremgår af kortet ovenfor

Projektbeskrivelse

Der etableres de resterende regnvandsstik i opland 055-6. Anlæg til forsinkelse og rensning af overfladevandet etableres som for eksempel et regnvandsbassin for opland 055-2 og 055-6, syd for Grønningen. Regnvandsbassinet skønnes at blive ca. 1.600 m3.

Økonomi

Det planlagte tiltag andrager ca. 2 mio. kr.


Miljøforhold

Når projektet er gennemført, vil udløbet respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og overfladevandet vil blive renset i regnvandsbassinet inden udledning fra oplandene 055-2 og 055-6.

Udløb  

Vand

COD

kg/år

Total N

kg/år

Total P

kg/år

Udledning regnvand

liter/sekund

U05503R Status 10.200 561 20 3,1 350**
U05503R* Plan 10.200 309 11 0,9 1,2

*Beregnet på baggrund af: ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner”, Aalborg Universitet, 2012.”

** Lednings fuldløbende kapacitet.

Berørte matrikler

59, Sdr. Otting under Haderslev.

1687, Sdr. Otting under Haderslev

7000n, Sdr. Otting under Haderslev.

7000u, Sdr. Otting under Haderslev.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Semi-separatkloakering af opland 126-6, tagarealer ud mod vejen Naffet ændres fra fælleskloak til separatkloak.

Status

Opland 126-6 er semi-separatkloakeret af forsyningen for ca. 15 år siden. Denne semi-separatkloakering er ved en fejl ikke ændret i spildevandsplanen.

Forsyningen har for ca. 15 år siden etableret en ny regnvandsledning i Naffet og i denne forbindelse har forsyningen afkoblet alle tagnedløb udmod Naffet og tilsluttet disse til den nye regnvandsledning, uden omkostninger for husejerne.

Plan

Tagarealer ud mod vejen ændres fra fælleskloak til semi-separatkloak.

Projektbeskrivelse

Ingen

Økonomi

Ændringen i spildevandsplanen medfører ingen udgifter for Provas.

Miljøforhold

Når plantiltaget er færdigt, vil det mindske de teoretisk beregnede overløb af opspædet spildevand til Haderslev Fjord, da oplandet nu ikke længere medregnes som fælleskloak.

Berørte matrikler

Ingen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Separatkloakering Laurids Skaus Gade og Lembckesvej opland 114-4 og 114-5.

Status

Separatkloakering af opland 114-4 og 114-5 er gennemført. Hele oplandet er nu separatkloakeret, en mindre del har dog ved en fejl ikke været medtaget i spildevandsplanen, hvorved kommunen ikke har kunnet meddele påbud til de berørte husejere.

Plan

Opland 114-4 optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloak, så de resterende påbud kan meddeles.

Projektbeskrivelse

Anlægsarbejdet er udført på nær et regnvandsstik til sportspladsen syd for Haderslev svømmehal.

Økonomi og tidsplan

Færdiggørelsen af plantiltaget medfører anlægsarbejder svarende til ca. 0,1 mio. kr.

Miljøforhold

Når plantiltaget er færdigt, vil det mindske overløb af opspædet spildevand til Haderslev Fjord.

Berørte matrikler

Ingen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Separatkloakering hovedopland 107, herunder delopland 107-2, Elmevej.

Status

Separatkloakering af hovedopland 107, herunder delopland 107-2, har været undervejs de sidste ca. 7-10 år. Hele oplandet er nu separatkloakeret, en mindre del af oplandet har dog ved en fejl ikke været medtaget i spildevandsplanen, delopland 107-2, hvorved kommunen ikke har kunnet meddele påbud til de berørte husejere.

Plan

Delopland 107-2 optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloak, så de resterende påbud kan meddeles.

Projektbeskrivelse

Anlægsarbejdet er udført.

Økonomi og tidsplan

Færdiggørelsen af plantiltaget medfører ingen udgifter for Provas.

Miljøforhold

Når plantiltaget er færdigt, vil det mindske overløb af opspædet spildevand til Haderslev Dam.

Berørte matrikler

Ingen.


Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Separatkloakering hovedopland 107, herunder delopland 107-3 Egevej 2 + 4 og Simmerstedvej 121-131.

Status

Separatkloakering af hovedopland 107, herunder delopland 107-3, har været undervejs de sidste ca. 7-10 år. Hele oplandet er nu separatkloakeret, en mindre del af oplandet har dog ved en fejl ikke været medtaget i spildevandsplanen, delopland 107-3, hvorved kommunen ikke har kunnet meddele påbud til de berørte husejere.

Plan

Delopland 107-3 optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloak, så de resterende påbud kan meddeles.

Projektbeskrivelse

Anlægsarbejdet er udført.

Økonomi og tidsplan

Færdiggørelsen af plantiltaget medfører ingen udgifter for Provas.

Miljøforhold

Når plantiltaget er færdigt, vil det mindske overløb af opspædet spildevand til Haderslev Dam.

Berørte matrikler

Ingen.


Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.

Indledning

Separatkloakering af Arnum.

Status

Separatkloakering af Arnum har været undervejs de sidste ca. 10 år. Hele byen er nu separatkloakeret på nær opland G52-4 og G54-2, hvor specifikke lokale forhold har forsinket afslutningen.

Plan

Separatkloakeringen af Arnum færdiggøres.

Projektbeskrivelse

Det undersøges, hvordan de sidste 2 ejendomme afsluttes i forhold til den planlagte separatkloakering overløbsbygværk XGH102 nedlægges.

Økonomi og tidsplan

Det planlagte tiltag andrager 0,1 - 0,4 mio. kr. i anlæg.

Miljøforhold

Når projektet er færdigt, vil der ikke længere kunne forekomme overløb af regnvandsopspædet urenset spildevand til vandløbet Holbæk.

Berørte matrikler

Ingen.

 

Læs mere om spildevandsanlæg på privat grund under Ansvar og pligter.