Kloaksystemet

Forsyningsselskabets kloaksystem består af ca. 1.115 km ledningsanlæg med tilhørende brønde. Dertil kommer ca. 190 km stikledninger til de enkelte ejendomme. En del af kloaksystemet er etableret som trykledninger med tilhørende pumpestationer. På kloaksystemet er der i alt 196 pumpestationer for flere husstande og 574 pumpestationer for enkeltejendomme. Hovedparten af disse er i det åbne land.

Af de i alt 4.100 hektar, der er tilsluttet kloaksystemet, er ca. 1.953 hektar separatkloak, 1.284 hektar fælleskloak og ca. 868 ha spildevandskloak. Ca. 750 ejendomme i det åbne land er spildevandskloakeret.

Fælleskloakering: 1-strenget kloaksystem, hvor både regn- og spildevand afledes via én ledning til renseanlægget.

Separatkloakering: 2-strenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand er adskilt. Spildevandet ledes til renseanlægget, og regnvandet ledes til et vandområde.

Spildevandskloakering: 1-strenget kloaksystem, hvor spildevand afledes via én ledning til renseanlægget, og regnvandet håndteres lokalt.