Spildevandsplanens målsætninger

De overordnede mål med spildevandsplanen er:

 • at sikre en hensigtsmæssig transport, behandling og bortskaffelse af regn- og spildevand i kommunen,
 • at sikre kommunens borgere gode hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med håndtering og behandling af spildevandet,
 • at sikre, at spildevandsudledninger ikke medfører hygiejniske problemer i vandløb, søer og kystvande samt i grundvandet,
 • at sikre, at regn- og spildevandsudledninger ikke hindrer opfyldelsen af de miljømål for vandløb, søer og kystvande samt grundvandet, som er fastsat i de statslige vandområdeplaner,
 • at gennemføre de indsatser på spildevandsområdet, som er fastsat i de statslige vandområdeplaner,
 • at sikre opfyldelsen af ovenstående mål i forbindelse med håndteringen af regn- og spildevandet i et ændret klima.

Derudover har Haderslev Kommune udarbejdet en række mere konkrete målsætninger for forsyningsselskabets arbejde i forbindelse med gennemførelse af Spildevandsplan 2021-2024. Målsætningerne omhandler både de tekniske og administrative aspekter og det driftsmæssige aspekt af arbejdet.

Badevandskvalitet har stor betydning og værdi for kommunens borgere.

Kommunerne skal ifølge Bekendtgørelse om badevand og badeområder, bek. nr. 917 af 27. juni 2016 føre tilsyn med kvaliteten af badevandet ved badestrande og områder, hvor der bades og sikre, at vandet ikke er forurenet.

Kommunens tilsyn med badevand har først og fremmest til formål at analysere og vurdere den bakteriologiske kvalitet af vandet, med henblik på at sikre badende mod at pådrage sig infektioner med fækale bakterier. Risikoen for tilstedeværelse af fækale bakterier er størst, hvor der i forbindelse med regn sker udledning af opspædet spildevand fra kloaksystemerne.

Med denne plan vil Haderslev Kommune gøre en aktiv indsats for at sikre den bedst mulige badevandskvalitet overalt, hvor denne er påvirket af udledninger fra kloakken.

Vi henviser til bilag 4 Badevand i dam og fjord

Vandområdeplanerne indeholder bl.a. oplysninger om

 • påvirkningerne af vandområderne,
 • beskrivelse af overvågningen af vandområderne,
 • vurdering af tilstanden i vandområderne,
 • miljømålene, der gælder i det enkelte vandområde,
 • resumé af de indsatser, der skal gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål.

Haderslev Kommune er omfattet af ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn”.

En nærmere beskrivelse af målsætningerne for vandområderne i kommunen og tilstanden af disse findes i afsnit "Vandområdernes krav om supplerende indsats"

Provas skal arbejde for, at Haderslev Kommune opnår en hensigtsmæssig, tidssvarende afledning af både regn- og spildevand.

Det skal bl.a. ske ved at sikre:

 • at drift, styring og overvågning af spildevandsanlæg løbende optimeres med udgangspunkt i de nyeste erfaringer,
 • at vidensopsamling af det samlede spildevandsanlægs funktion og tilstand foretages med henblik på løbende at have et klart billede heraf til brug for en miljøeffektiv optimering af driften,
 • at der udarbejdes afløbsstrategier, som skal danne grundlag for de fremtidige fornyelsestiltag,
 • at afledning af regn- og spildevand overholder det fastsatte serviceniveau.

Se yderligere afsnit "Serviceniveau og dimensionering af kloaksystemet" som beskriver det fastsatte serviceniveau.

I de statslige vandområdeplaner er der angivet en række retningslinjer for beskyttelse af grundvandet. Blandt andet må spildevandsafledningen fra den spredte bebyggelse ikke ske ved nedsivning, hvis det strider mod grundvandsinteresser. Hvor nedsivning ikke er mulig, skal der som udgangspunkt gennemføres den rensning, som er nødvendig for at opfylde målsætningen i vandområderne. I områder med samlet bebyggelse etableres forbedret spildevandsrensning i mange tilfælde som en egentlig kloakering.

Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven er der fastsat en 300 m beskyttelseszone omkring boringer til drikkevandsforsyning. Inden for beskyttelseszonen må der normalt ikke etableres spildevandsnedsivning.

For yderligere at beskytte boringerne vil Haderslev Kommune udpege såkaldte Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), der også har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. I disse områder vil der kunne stilles skærpede krav til tæthed af spildevandsanlæg, herunder ledninger, regnvandsbassiner m.m.

Link til Indsatsplan for sikring af grundvandsressourcen i Bevtoft-Skovby området

Desuden vil der i de kommende indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet blive indført visse restriktioner for særligt udpegede områder.